เดินทางกลับไทยโดยกักตัวแบบ Alternative Quarantine (เสียค่าใช้จ่าย)

เดินทางกลับไทยโดยกักตัวแบบ Alternative Quarantine (เสียค่าใช้จ่าย)

9 ส.ค. 2564

คนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับไทย จะต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ลงทะเบียนขอ COE ที่ https://coethailand.mfa.go.th อย่างน้อย 15 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง ซึ่งจะออกรหัส 6 หลักให้แก่ท่านสำหรับการติดตามหนังสือรับรอง เมื่อได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว ระบบ COE Thailand จะส่งอีเมล แจ้งว่าท่านได้ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองในเบื้องต้นแล้ว และสามารถดำเนินการกรอกรายละเอียดและอัพโหลดตั๋วเที่ยวบินและใบจอง AQ ภายใน 15 วันหลังได้รับอนุมัติลงทะเบียน

2. ดำเนินการติดต่อโรงแรมที่อยู่ในโครงการ Alternative Quarantine (AQ) โดยตรงเพื่อจองและชำระห้องกักตัวเป็นระยะเวลา 15 คืน / 14 วัน [รายชื่อโรงแรม AQ] ทั้งนี้ ท่านสามารถจอง AQ บางแห่งโดยตรงผ่าน Agoda [Agoda AQ คลิกที่นี่] Locanation [Locanation คลิกที่นี่] Ascend Travel [Ascend Travel คลิกที่นี่] ASQ Thailand [https://asqthailand.com] หรือ Entry Thailand [entrythailand.go.th]ทั้งนี้ ท่านต้องอัพโหลดหลักฐานหรือใบเสร็จยืนยันการจ่ายค่า AQ ในระบบ COE Thailand ด้วย สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่อนุมัติหนังสือรับรองหากมีแค่เอกสารยืนยันการจอง

3. ดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบินจากสายการบินที่ได้รับอนุญาตให้ลงจอดที่ประเทศไทยตามวันที่ท่านต้องการ

4. ยืนยันการเดินทางที่ https://coethailand.mfa.go.th (กดปุ่มสีแดง) และอัพโหลดตั๋วเครื่องบิน กรอกรายละเอียดเที่ยวบิน และอัพโหลดใบจอง AQ ที่ภายใน 15 วันหลังจากที่ท่านได้รับอนุมัติลงทะเบียนรอบแรกในข้อ 1

5. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง ได้แก่

  • หนังสือเดินทางไทย หรือ เอกสารสำคัญแสดงตน (C.I.) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้ 
  • หนังสือรับรอง COE ซึ่งท่านต้องตรวจสอบผลและดาวน์โหลดจากระบบ https://coethailand.mfa.go.th เอง
  • บัตรโดยสารเที่ยวบินที่ถูกต้อง
  • หลักฐานการจองและชำระ AQ
  • แบบฟอร์ม ต.8 ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว (ใช้ที่ประเทศไทย) [ใบ ต.8คลิกที่นี่]
  • ดาวน์โหลด Application ชื่อ Thailand Plus ลงในมือถือของท่าน
  • อาจต้องเตรียมผลตรวจ COVID-19 ที่เป็นผลลบ อายุไม่เกิน 72 - 96 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง **การมีผลตรวจเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินไม่ใช่เงื่อนไขของรัฐบาลไทย ผู้เดินทางต้องตรวจสอบเงื่อนไขกับสายการบินโดยตรง**