บริการประชาชน

บริการประชาชน

การทำหนังสือมอบอำนาจ

การทำหนังสือมอบอำนาจ

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ส.ค. 2565

| 9,511 view

1. ข้อมูลทั่วไป

 • การทำหนังสือมอบอำนาจในต่างประเทศ เป็นการปฏิบัติตามมาตรา 47 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งกำหนดว่า การทำหนังสือมอบอำนาจในต่างประเทศต้องให้กงสุลเป็นพยาน
 • การมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปติดต่อสำนักงานเขต/อำเภอ เพื่อยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนราษฎร์นั้น สามารถดำเนินการได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้
  • ขอหนังสือรับรองความเป็นโสด (รับรองโสด)
  • ขอบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส (แจ้งแต่งงาน) 
  • ขอบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการหย่า (แจ้งหย่า)
  • ขอเปลี่ยนชื่อตัว
  • ขอตั้งชื่อรอง
  • ขอตั้งชื่อสกุลใหม่
  • ขอคัดสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
  • ขอคัดสำเนาใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนการหย่า
  • ขอคัดสำเนาสูติบัตรหรือขอหนังสือรับรองเกิด
  • ขอแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฏร์ ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน
 • ผู้ร้องสามารถยื่นเรื่องขอทำหนังสือมอบอำนาจในกรณีอื่น ๆ ได้แก่
  • ขอหนังสือรับรองอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ดำเนินการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
  • ดำเนินการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่สถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ หรือยูเครนประจำประเทศไทย
  • มอบอำนาจและทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
  • ขอหนังสือแสดงสิทธิปกครองบุตร (ปค. 14)
  • ซื้อขาย/จำนองที่ดิน (ต้องมีแบบฟอร์มของสำนักงานที่ดินมายื่น)

-------------------------------------------------

2. เงื่อนไข

 • ผู้ขอทำหนังสือมอบอำนาจกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องเป็นคนไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรในโปแลนด์/ยูเครน เท่านั้น
 • ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปี ขึ้นไป)
 • ผู้มอบอำนาจต้องทราบชื่อและที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน และต้องนำสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้รับมอบอำนาจมายื่นด้วย
 • ผู้ร้องต้องมาติดต่อด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุล ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือมอบอำนาจ 80 สว้อตตี้ ต่อการมอบอำนาจ 1 รายการ ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 • *สำคัญ* สถานเอกอัครราขทูตฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำร้อง หากผู้ยื่นคำร้องมีเอกสารสำคัญไม่ครบถ้วน โดยผู้ยื่นคำร้องจะต้องนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องใหม่ ดังนั้น กรุณาเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วนถามข้อ 3.2 ด้านล่าง

-------------------------------------------------

3. การขอทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ

3.1 นัดหมายเพื่อยื่นคำร้อง

 • กรุณานัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ทางอีเมล [email protected] หรือทาง Facebook Messenger ที่เพจ Royal Thai Embassy, Warsaw Poland
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับคำร้องหนังสือเดินทาง จันทร์ พุธ ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 10:00-12:00 น. และ 13:00-15.00 เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น 

3.2 เตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน ดังนี้

 1. ใบคำร้องนิติกรณ์ที่กรอกเสร็จแล้ว ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง คลิกที่นี่
 2. หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ (ที่มีอายุใช้งาน) พร้อมสำเนา 2 ชุด
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ที่มีอายุใช้งาน) พร้อมสำเนา 2 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้มอบอำนาจ 2 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้านโปแลนด์/ยูเครนของผู้มอบอำนาจ 2 ชุด
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านไทย ของผู้รับมอบอำนาจ 2 ชุด
 7. หลักฐานอื่นที่จำเป็น เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ พร้อมสำเนา 2 ชุด
  • หากเป็นเอกสารที่ทางการโปแลนด์/ยูเครนออกให้ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการรับรองเอกสารให้ครบถ้วนก่อนที่จะสามารถนำไปใช้ประกอบหนังสือมอบอำนาจที่ประเทศไทยได้ กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองเอกสารได้ โดยคลิกที่ [โปแลนด์]  [ยูเครน]
 8. กรณีมอบอำนาจเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน กรุณาเตรียมฟอร์มมอบอำนาจของกรมที่ดิน (ท.ด. 21 หรือฟอร์มอื่น) ที่กรอกแล้วมาด้วย ดูตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับที่ดิน คลิกที่นี่
 9. ค่าธรรมเนียม 80 สว้อตตี้ ต่อการมอบอำนาจ 1 รายการ ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

*หมายเหตุ* จำนวนสำเนาของเอกสารหลักที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับจำนวนหนังสือมอบอำนาจที่ต้องการทำ โดยปกติแล้วต้องใช้สำเนาของเอกสารหลักและเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ อย่างละ 2 ชุด ต่อการดำเนินเรื่องกับหน่วยงานราชการ 1 ที่ และผู้ยื่นคำร้องต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกแผ่น