บริการประชาชน

บริการประชาชน

จดทะเบียนมรณบัตร

จดทะเบียนมรณบัตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 29,156 view
 1. บุคคลสัญชาติไทยซึ่งมาเสียชีวิตในโปแลนด์ หรือยูเครน สามารถให้ญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดมาแจ้งจดมรณบัตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมสำเนา 2 ชุด มายื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่
  (1) เอกสารของผู้ตาย ได้แก่ หนังสือเดินทางไทย และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้านไทย สำเนาทะเบียนบ้านโปแลนด์ หรือยูเครน สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
  (2) เอกสารของผู้แจ้ง ได้แก่ หนังสือเดินทางไทย และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งยังมีอายุใช้การได้สำเนาทะเบียนบ้านไทย สำเนาทะเบียนบ้านโปแลนด์ หรือยูเครน
  (3) ใบมรณบัตรซึ่งออกโดยทางการโปแลนด์ หรือ ยูเครน (ฉบับจริง) หากไม่มีเอกสารต้นฉบับให้นำสำเนาไปผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ หรือ ยูเครนก่อน
  (4) เอกสารรับรองวินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตจากแพทย์ หากไม่มีเอกสารฉบับนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถออกใบมรณบัตรให้แก่ผู้ร้องได้ เนื่องจากต้องระบุว่าผู้ตายเสียชีวิตด้วยเหตุใด (กรณีผู้ตายเสียชีวิตที่บ้าน ไม่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จะต้องมีผลการชันสูตรของโรงพยาบาลมาแสดง)
  (5) คำร้องนิติกรณ์ขอมรณบัตร 
 2. หญิงไทยที่สามีเสียชีวิต สามารถเลือกถือนามสกุลตามสามีที่เสียชีวิตได้ต่อไป โดยไม่ต้องทำการแก้ไขนามสกุลหลังการเสียชีวิตของสามี
 3. อนึ่ง การดำเนินการส่งศพ หรืออัฐิของผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทย ต้องดำเนินการโดยญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเอง ยกเว้นในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่มีญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดดำเนินการให้ในโปแลนด์ หรือยูเครน โดยญาติพี่น้องในประเทศไทยต้องยื่นเรื่องผ่านกระทรวงการต่างประเทศของไทย เพื่อมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินการส่งศพ/อัฐิกลับประเทศไทยแทน