ติดต่อสถานทูตฯ

ติดต่อสถานทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,249 view

•      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ

        •      อีเมล: [email protected]

        •      โทร:   (48-22) 849-26-55, 849-64-14, 849-14-06

        •      Fax:  (48-22) 849-26-30

•      วันและเวลาทำการ

        •      วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น. 

 

 

 

 

•     ฝ่ายกงสุล (การทำหนังสือเดินทาง การทำบัตรประชาชน การรับรองเอกสาร การจดทะเบียนสูติบัตร การจดทะเบียนสมรส-หย่า การตรวจลงตรา) 

        •     นัดหมายขอรับบริการ https://thaiembassywarsaw.setmore.com/

        •      อีเมล: [email protected]

        •      โทร: (48-22) 849-26-55, 849-64-14, 849-14-06

        •      หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hotline) +๔๘ ๖๙๖ ๖๔๒ ๓๔๘

•      ตอบคำถามและให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

        •      วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.

•      วันและเวลาทำการ

       •        วันจันทร์ พุธ ศุกร์ 09.00-12.00 น. (ให้บริการเฉพาะการนัดหมายล่วงหน้าและกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เท่านั้น)