บริการประชาชน

บริการประชาชน

บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9,828 view

1. ข้อมูลทั่วไป

 1. บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับคนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านไทย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน ใช้พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อราชการ การขอรับบริการหรือสวัสดิการในด้านต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐบาลไทย รวมทั้งใช้ประกอบการทำธุรกรรม และนิติกรรมต่าง ๆ
 2. คนไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือพำนักระยะยาวในโปแลนด์และยูเครน สามารถยื่นขอทำบัตรใหม่ (กรณีบัตรเดิมหมดอายุ สูญหาย หรือถูกทำลาย) หรือเปลี่ยนบัตร (กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ เปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน) ได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ หรือขอรับบริการเมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ออกไปให้บริการกงสุลสัญจร 
 3. กรณีบัตรเดิมหมดอายุ ให้ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ หากพ้นกำหนด 60 วัน จะต้องเสียค่าทำบัตรใหม่ 20 สว้อตตี้ ผู้ถือบัตรสามารถขอทำบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้ โดยให้ยื่นคำขอภายใน 60 วัน ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ

----------------------------

2. เงื่อนไข

 1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือพำนักระยะยาวในประเทศโปแลนด์ หรือยูเครน
 2. ต้องไม่ใช่การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก การทำบัตรครั้งแรกต้องทำที่ประเทศไทยเท่านั้น เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและรูปถ่ายที่อำเภอหรือเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน / กรณีทำบัตรครั้งแรก สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ คลิกที่นี่
 3. ผู้ยื่นคำร้องต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้ว และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
 4. ต้องเป็นการทำบัตรใหม่ กรณีบัตรหมดอายุ สูญหาย หรือถูกทำลาย หรือเปลี่ยนบัตร กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ เปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถทำบัตรใหม่ได้ หากบัตรใบเดิมยังมีอายุเหลือเกินกว่า 60 วัน (ยกเว้นกรณีบัตรหาย หรือชำรุด)
 5. กรณีต้องการเปลี่ยนชื่อ/สกุลบนบัตร ผู้ร้องจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวในทะเบียนราษฎร์ (ที่เขตหรืออำเภอ) ที่ประเทศไทยก่อน (โดยจะไปดำเนินการด้วยตัวเอง หรือทำเรื่องมอบอำนาจให้ญาติหรือเพื่อนที่เมืองไทยดำเนินการให้ก็ได้) และเมื่อแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์เสร็จแล้ว จึงมาดำเนินการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 6. ผู้ยื่นคำร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง (เนื่องจากต้องถ่ายภาพและเก็บลายนิ้วมือ)
 7. ค่าธรรมเนียม
  • 20 สว้อตตี้ กรณีออกบัตรใหม่สำหรับผู้ที่บัตรหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือมีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือที่อยู่ตามที่ได้แก้ไขแล้วในทะเบียนบ้าน
  • ไม่เสียค่าธรรมเนียม กรณีบัตรหมดอายุ และขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ
 8. *สำคัญ* สถานเอกอัครราขทูตฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำร้อง หากผู้ยื่นคำร้องมีเอกสารสำคัญไม่ครบถ้วน ดังนั้น กรุณาเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วนถามข้อ 3.2 ด้านล่าง

----------------------------

3. การยื่นคำร้องบัตรประจำตัวประชาชน

3.1 นัดหมายเพื่อยื่นคำร้อง

 • กรุณานัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน ทางอีเมล [email protected] หรือทาง Facebook Messenger ที่เพจ Royal Thai Embassy, Warsaw Poland
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับคำร้องหนังสือเดินทาง จันทร์ พุธ ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 10:00-12:00 น. และ 13:00-15.00 เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น 

3.2 เตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องให้ครบถ้วน ดังนี้

 • ใบคำร้องที่กรอกเสร็จแล้ว ดาวน์โหลดใบคำร้อง คลิกที่นี่
 • บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด (หากบัตรสูญหาย ให้ใช้สำเนาใบแจ้งความ/แจ้งหายที่ออกให้โดยทางการของโปแลนด์ หรือยูเครนแทน)
 • สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในโปแลนด์ หรือยูเครน ที่แสดงที่อยู่ในปัจจุบัน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงที่อยู่ใหม่ (กรณีขอเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร)
 • ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจเรียกดูเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียม 20 สว้อตตี้ (ชำระเงินสดเท่านั้น) (ผู้ที่ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม)

----------------------------

4. การรับบัตร

 • ผู้ยื่นคำร้องสามารถรอรับบัตรใหม่ได้เลย