บริการประชาชน

บริการประชาชน

หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport)

หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport)

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,052 view

หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport)

1. ข้อมูลทั่วไป

กรณีที่หนังสือเดินทางขาดอายุหรือสูญหาย และมีหลักฐานประกอบการขอหนังสือเดินทางครบถ้วน และมีความจำเป็นต้อง เดินทางเป็นการเร่งด่วน โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้ ท่านสามารถติดต่อขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกหนังสือเดินทางชั่วคราวมีซึ่งมีอายุการใช้งาน 1 ปี โดยหนังสือเดินทางชั่วคราวจะต้องมีอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือนก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่และหนังสือเดินทางชั่วคราวจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อได้รับหนังสือเดินทางฉบับใหม่

 

2. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ชุด |คำร้องขอมีหนังสือเดินทาง
 2. [สำหรับกรณีผู้พำนักในยูเครนเท่านั้น] ภาพถ่ายผู้ร้องขนาดมาตรฐานในการทำหนังสือเดินทาง 1 รูป 
 3. หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 4. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ 1 ที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้ร้องฯ 1 ชุด
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 6. ค่าธรรมเนียมรับคำร้องหนังสือเดินทางชั่วคราว 40 สว้อตตี้ ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น 
 7. [หากผู้ร้องประสงค์ กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย] ค่าธรรมเนียมรับรอง (Endorsement) หนังสือเดินทางชั่วคราว 20 สว้อตตี้ ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

เอกสารเพิ่มเติมกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

 1. ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเดนมาร์ก
 2. บันทึกการสอบสวน 1 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย) | ดาวน์โหลด |

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้เยาว์ (มีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)

 • จะต้องให้บิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองลงนามยินยอมด้านหลังคำร้อง พร้อมหลักฐานเพิ่มเติมที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ คือ
  – หนังสือเดินทางของทั้งพ่อและแม่
  – ทะเบียนสมรสของพ่อแม่
 • หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ จะต้องไปลงนามใน “หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม”
  (สำหรับการทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา 
 • ในกรณีที่บิดาและมารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ “หนังสือให้ความยินยอม” ให้บุตรทำหนังสือเดินทาง ผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ 
 • กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว และ จะต้องแสดงหลักฐานทะเบียนหย่า หรือคำสั่งศาลซึ่งระบุว่าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดา/มารดาหรือผู้มีอำนาจปกครอง
 • กรณีบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์เสียชีวิต จะต้องแสดงหลักฐานใบมรณบัตร

เอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็นแต่ละกรณี 

 1. ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
  – กรณีใช้ชื่อ/ชื่อสกุลใหม่ที่ไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือรายการแก้ไขหนังสือเดินทางที่ปรากฏในหนังสือเดินทางฉบับเดิม
 2. ใบสำคัญการสมรส
  – สตรีที่สมรสแล้วขอเปลี่ยนชื่อสกุล
  – มารดาที่มีชื่อสกุลไม่ตรงกับสูติบัตรของบุตร
 3. ใบสำคัญการหย่า
  – สตรีที่ใช้ชื่อสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมเนื่องจากหย่า
 4. บันทึกการหย่า
  – ใช้ประกอบการแสดงอำนาจในการปกครองบุตร
 5. หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร
  – กรณีผู้เยาว์ใช้ชื่อสกุลของบิดา โดยที่บิดา/มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส
 6. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา/มารดา
  – ผู้เยาว์ที่บิดา/มารดาเป็นคนต่างด้าว

หากผู้ร้องฯ ไม่สามารถแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ขอให้แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถแสดงเอกสาร พร้อมทั้งแสดงเอกสารอย่างอื่นที่แสดงความเป็นคนไทย เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาอนุโลมเป็นรายกรณี

 

3. การยื่นคำร้อง

 1. ผู้ที่พำนักในยูเครนสามารถมอบอำนาจให้บุคคลที่สามยื่นคำร้องพร้อมค่าธรรมเนียมแทน หรือ ส่งทางไปรษณีย์พร้อมค่าธรรมเนียม (สกุลเงินสว้อตตี้เท่านั้น) แต่ควรเป็นไปรษณีย์ที่มี tracking number และเป็น courier เท่านั้น โดยขอให้ declare เป็น เอกสาร (Document) เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ผลิตเล่มและแจ้งผู้ร้องให้เรียกไปรษณีย์มารับหนังสือเดินทางชั่วคราว 
 2. ยื่นคำร้องด้วยตนเองสำหรับผู้ที่พำนักในโปแลนด์ ในเวลาทำการ โดยขอให้นัดหมายทาง [email protected] หรือ Facebook Messenger ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (Royal Thai Embassy, Warsaw, Poland)

 

**หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด**