บริการประชาชน

บริการประชาชน

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document)

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document)

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,456 view
 1. ออกให้ในกรณีดังต่อไปนี้
  • เมื่อหนังสือเดินทางของบุคคลนั้นถูกยกเลิก
  • เมื่อผู้ร้องไม่มีหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้หรือหนังสือเดินทางขาดอายุแต่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาได้ว่าผู้ร้องมีสัญชาติไทยและประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย
  • หนังสือสำคัญประจำตัวมีอายุตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 6 เดือนใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วถือว่าหมดอายุไม่สามารถต่ออายุได้
 2. เอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับเอกสารเดินทางฉุกเฉิน
  • [สำหรับกรณีผู้พำนักในยูเครนเท่านั้น] ภาพถ่ายผู้ร้องขนาดมาตรฐานในการทำหนังสือเดินทาง 1 รูป 
  • แบบคำร้องที่กรอกเสร็จแล้ว [ดาวน์โหลด]
  • (กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหาย) คำให้การหนังสือเดินทางหาย [ดาวน์โหล]
 3. ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 4. การยื่นคำร้อง

  1. ผู้ที่พำนักในยูเครนสามารถมอบอำนาจบุคคลที่สาม หรือ ส่งคำร้องทางไปรษณีย์พร้อมค่าธรรมเนียม (สกุลเงินสว้อตตี้เท่านั้น) แต่ควรเป็นไปรษณีย์ที่มี tracking number และเป็น courier เท่านั้น โดยขอให้ declare เป็น เอกสาร (Document) เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ผลิตเล่มและแจ้งผู้ร้องให้เรียกไปรษณีย์มารับหนังสือเดินทางชั่วคราว 
  2. ยื่นคำร้องด้วยตนเองสำหรับผู้ที่พำนักในโปแลนด์ ในเวลาทำการ โดยขอให้นัดหมายทาง [email protected] หรือ Facebook Messenger ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (Royal Thai Embassy, Warsaw, Poland)