บริการประชาชน

บริการประชาชน

เงื่อนไขการเดินทางกลับไทยในช่วง COVID-19

เงื่อนไขการเดินทางกลับไทยในช่วง COVID-19

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2565

| 7,487 view

เงื่อนไขการเดินทางกลับไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

 🔶 ผู้มีสัญชาติไทย

 • ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
 • เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อมาถึง
 • ต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • สามารถเดินทางเข้าได้ ณ จุดผ่านแดนถาวรทุกจุด (สำหรับผู้เดินทางเข้าทางบก)
 
 
🔶 ชาวต่างชาติ
 • ลงทะเบียน Thailand Pass
 • แนบเอกสาร ได้แก่
  • หนังสือเดินทาง
  • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แนบผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
  • หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทยในวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือหลักฐาน / หนังสือรับรองอื่น ๆ)
 • ได้รับ QR Code ภายใน 1-2 ชั่วโมง
 • สายการบินและด่านควบคุมโรคฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสาร

 

 

ผู้ได้รับการฉีดวัคซีน = ต้องได้รับการฉีดครบทุกเข็ม และเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก อย. หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย หรือองค์กรอนามัยโลก โดยต้องฉีดครบทุกเข็มแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง (วัคซีนที่ได้รับการรับรอง: Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sinopharm, Sputnik).