บริการประชาชน

บริการประชาชน

เงื่อนไขการเดินทางกลับไทยในช่วง COVID-19

เงื่อนไขการเดินทางกลับไทยในช่วง COVID-19

9 ส.ค. 2564

เงื่อนไขการเดินทางกลับไทย ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคมเป็นตนไป

ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
"ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว" จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 
1. คนที่ลงทะเบียนแล้วและได้รับอนุมัติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ
2. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และกำลังรอการพิจารณาขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass QR Code หากได้รับอนุมัติจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ
3. ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ
4. ผู้เดินทางที่มีกำหนดจะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR (จากเดิม ATK) ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

เงื่อนไขการเดินทางกลับไทย (ทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564

 

ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบทุกเข็มแล้ว*

ผู้เดินทางที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
หรือไม่ได้ฉีดครบทุกเข็ม

ผู้เดินทางจากประเทศต้นทางในทวีปแอฟริกา**

เดินทางเข้าไทยทุกช่องทาง

เดินทางเข้าภูเก็ตประสงค์เข้าร่วมโครงการ Sandbox

มาตรการกักตัว

กักตัว 7 คืน ในโรงแรมมาตรฐาน SHA+/AQ ผู้เดินทางต้องตรวจ RT-PCR test 2 ครั้งเมื่อเดินทางถึงไทย

ไม่ต้องกักตัว ภายใต้โครงการ  SANDBOX***

โดยต้องอยู่ในพื้นที่ Sandbox เป็นระยะเวลา 7 คืน โดยต้องจองโรงแรมมาตรฐาน SHA+ ในพื้นที่เท่านั้น (8 คืน หากเดินทางถึงไทยหลัง 18.00 น.)

ต้องกักตัว

10 คืน ที่โรงแรม AQ 
(11 คืน หากเดินทางถึงไทยหลัง 18.00 น.)

ต้องกักตัว

14 คืน ที่โรงแรม AQ 
(15 คืน หากเดินทางถึงไทยหลัง 18.00 น.)

ประกัน

ชาวต่างชาติ ต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาพยาบาลกรณีติดเชื้อ COVID-19 อย่างน้อย / บุคคลสัญชาติไทย ไม่ต้องมีประกันสุขภาพ 

เงื่อนไขการตรวจ
COVID-19 ก่อนเดินทาง

ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบ อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง (ไม่รับผลตรวจ antigen test)

ชาวต่างชาติ ต้องมีผลตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบ อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง

บุคคลสัญชาติไทย ไม่ต้องมีผลตรวจก่อนเดินทาง

เงื่อนไขการตรวจ
COVID-19 เมื่อเดินทาง
ถึงไทย

ตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง ค่าตรวจควรรวมอยู่ในค่าที่พัก

ตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง (ครั้งแรกในวันที่เดินทางถึงไทย และครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 หรือ 7) โดยผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

ตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง ค่าตรวจควรรวมอยู่ในค่าที่พัก

ตรวจ RT-PCR 3 ครั้ง ค่าตรวจควรรวมอยู่ในค่าที่พัก

เงื่อนไขสำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี

 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
  • ไม่ต้องได้รับวัคซีน/ ไม่ต้องมีผลตรวจ RT-PCR
  • ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง
  • เมื่อเดินทางถึงไทยแล้ว ตรวจหาเชื้อโควิด-19
   โดยน้ำลายได้
 • อายุ 6-11 ปี
  • ไม่ต้องได้รับวัคซีน
  • ต้องมีผลตรวจ RT-PCR ที่อออกภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง
  • ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง
 • อายุ 12-17 ปี
  • เดินทางเข้า Sandbox โดยลำพังได้ หากได้รับวัคซีน 1 เข็ม เป็นเวลา 14 วันก่อนการเดินทาง
  • หากยังไม่ได้รับวัคซีน ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง
  • ต้องมีผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการเดินทาง
  • ต้องมีผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
  • ไม่ต้องได้รับวัคซีน/ ไม่ต้องมีผลตรวจ RT-PCR
  • ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง
  • เมื่อเดินทางถึงไทยแล้ว ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยน้ำลายได้

 

 • อายุ 6-11 ปี
  • ไม่ต้องได้รับวัคซีน
  • ต้องมีผลตรวจ RT-PCR ที่อออกภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง
  • ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง

 

 

 กรณีผู้เดินทางที่หายจากการติดเชื้อ COVID-19

 • ผู้ที่หายจากการติดเชื้อ COVID-19 แล้วในระยะเวลาภายใน 3 เดือนก่อนการเดินทาง จะต้องมีหลักฐานหรือใบรับรองแพทย์แสดงว่าหายขาดและไม่แสดงอาการติดเชื้อแล้ว 
 • ผู้ที่หายจากการติดเชื้อ COVID-19 แล้วในระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ต้องมีการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองในไทยอย่างน้อย 1 เข็มหลังจากการติดเชื้อ

 


 

*ผู้ได้รับการฉีดวัคซีน = ต้องได้รับการฉีดครบทุกเข็ม และเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก อย. หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย หรือองค์กรอนามัยโลก โดยต้องฉีดครบทุกเข็มแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง (วัคซีนที่ได้รับการรับรอง: Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sinopharm, Sputnik). เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่เดินทางพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกเข็มแล้วสามารถเข้าไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง ผู้เดินทางที่เคยติดเชื้อและหายแล้ว สามารถเข้าไทยตามเงื่อนไขข้างต้นได้หากได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายใน 3 เดือนหลังการติดเชื้อ และน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง พร้อมกับมีเอกสารยืนยันจากแพทย์หรือโรงพยาบาลว่าเคยติดเชื้อและหายแล้ว

 

**ประเทศที่ห้มเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ได้แก่ บอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต้ และซิมบับเว ทั้งนี้ ผู้เดินทางจากประเทศต้นทางอื่นๆ ในทวีปแอฟริกานอกเหนือจาก 8 ประเทศข้างต้น ต้องกักตัว 14 วัน 

 

***พื้นที่ Sandbox จ.ภูเก็ต จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน) จ.กระบี่ และ จ.พังงา เท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเดินทางถึงประเทศไทย ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และเดินทางโดยรถแบบ Sealed Route สำหรับกรณีเดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox ที่ จ.กระบี่ และ จ.พังงา เท่านั้น กรณีสมุยต้องเดินทางเข้าผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสมุยผ่านเที่ยวบินจากต่างประเทศหรือสายการบินกรุงเทพ เที่ยวบินหมายเลข PG5125 และ PG5171 เท่านั้น 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ขอให้ผู้ที่จะเดินทางกลับไทยดำเนินการลงทะเบียนขอรับ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th/  โดยต้องแนบเอกสารดังนี้

 • หลักฐานการฉีดวัคซีนที่มีรายละเอียดวันที่ฉีดทุกเข็มควบคู่กับ EU Digital Certificate
 • บัตรโดยสารเครื่องบิน
 • หลักฐานการจองที่พักโรงแรม SHA+ หรือ AQ ที่ชำระแล้ว ตามจำนวนวันที่กำหนดในเงื่อนไข
 • ข้อแนะนำเพิ่มเติม
  • ควรลงทะเบียนขอ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  • กรมควบคุมโรคจะเป็นหน่วยงานตรวจสอบ COVID Vaccine Certificate ดังนั้น ผู้เดินทางต้องแสดง COVID Vaccine Certificate ในส่วนที่มีข้อมูลส่วนตัวและ QR Code ที่ชัดเจน (นอกจากนี้ ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการแนบ QR Code เพื่อให้ระบบดำเนินการ Autoapprove โดยไม่ต้องรอกรมควบคุมโรคตรวจสอบได้ ที่ลิงค์นี้
  • ในชั้นนี้ ระบบรองรับเอกสารแนบในรูปแบบไฟล์ภาพ jpg jpeg และ png เท่านั้น และยังไม่รองรับไฟล์สกุล pdf

 

2. ท่านจะต้องติดต่อโรงแรมที่อยู่ในโครงการ Alternative Quarantine (AQ) หรือ SHA+ โดยตรงเพื่อจองและชำระห้องกักตัวเป็นระยะเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขข้างต้น [รายชื่อโรงแรม AQ] ทั้งนี้ ท่านสามารถจอง AQ บางแห่งโดยตรงผ่าน Agoda [Agoda AQ คลิกที่นี่] Locanation [Locanation คลิกที่นี่] Ascend Travel [Ascend Travel คลิกที่นี่ASQ Thailand [https://asqthailand.com] หรือ Entry Thailand [entrythailand.go.th]

3. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง ได้แก่

 • หนังสือเดินทางไทย หรือ เอกสารสำคัญแสดงตน (C.I.) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้ 
 • Thailand Pass
 • บัตรโดยสารเที่ยวบินที่ถูกต้อง
 • หลักฐานการจองและชำระโรงแรมมาตรฐาน AQ หรือ SHA+

 

**UPDATE ระงับชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป**

เงื่อนไขการเดินทางกลับไทย (ทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (ยกเลิกชั่วคราว)

 

ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบทุกเข็มแล้ว*

ผู้เดินทางที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือไม่ได้ฉีดครบทุกเข็ม

เดินทางจากประเทศนำร่อง**

ต้องอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย 21 วันก่อนการเดินทาง (ยกเว้นบางกรณี***)

เดินทางจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศนำร่อง

หรือพำนักในประเทศนำร่องน้อยกว่า 21 วันก่อนการเดินทาง

มาตรการกักตัว

ไม่ต้องกักตัว

แต่ ต้องพัก 1 คืน ในโรงแรมมาตรฐาน SHA+/AQ จนกว่าจะได้รับผลตรวจ RT-PCR test ที่เป็นผลลบ (ผู้เดินทางต้องตรวจ 1 ครั้งเมื่อเดินทางถึงไทย)

ไม่ต้องกักตัว ภายใต้โครงการ SANDBOX****

แต่การเดินทางมีข้อจำกัดแค่พื้นที่ในโครงการ Sandbox เป็นระยะเวลา 7 คืน โดยต้องจองโรงแรมมาตรฐาน SHA+ ในพื้นที่เท่านั้น (8 คืน หากเดินทางถึงไทยหลัง 18.00 น.)

ต้องกักตัว

10 คืน ที่โรงแรม AQ 
(11 คืน หากเดินทางถึงไทยหลัง 18.00 น.)

ประกัน

ชาวต่างชาติ ต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาพยาบาลกรณีติดเชื้อ COVID-19 อย่างน้อย / บุคคลสัญชาติไทย ไม่ต้องมีประกันสุขภาพ 

เงื่อนไขการตรวจ COVID-19 ก่อนเดินทาง

ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบ อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง (ไม่รับผลตรวจ antigen test)

ชาวต่างชาติ ต้องมีผลตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบ อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง

บุคคลสัญชาติไทย ไม่ต้องมีผลตรวจก่อนเดินทาง

เงื่อนไขการตรวจ COVID-19 เมื่อเดินทางถึงไทย

ตรวจRT-PCR 1 ครั้งในวันที่เดินทางถึงไทย โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (รวมอยู่ในค่าที่พัก)

ตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง (ครั้งแรกในวันที่เดินทางถึงไทย และครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 หรือ 7) โดยผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง (ครั้งแรกในวันที่เดินทางถึงไทย และครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 หรือ 9) โดยผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

*ผู้ได้รับการฉีดวัคซีน = ต้องได้รับการฉีดครบทุกเข็ม และเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก อย. หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย หรือองค์กรอนามัยโลก โดยต้องฉีดครบทุกเข็มแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง (วัคซีนที่ได้รับการรับรอง: Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sinopharm, Sputnik). เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่เดินทางพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกเข็มแล้วสามารถเข้าไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง ผู้เดินทางที่เคยติดเชื้อและหายแล้ว สามารถเข้าไทยตามเงื่อนไขข้างต้นได้หากได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายใน 3 เดือนหลังการติดเชื้อ และน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง พร้อมกับมีเอกสารยืนยันจากแพทย์หรือโรงพยาบาลว่าเคยติดเชื้อและหายแล้ว

**ประเทศ/พื้นที่นำร่องที่ได้รับการยกเว้นการกักตัว: Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bhutan, Brunei Darussalam, Bulgaria, Cambodia, Canada, Chile, China, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Malaysia, Malta, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, UAE, UK, USA, Hong Kong.

***ข้อยกเว้น: เงื่อนไขการพำนักอย่างน้อย “21 วัน” requirement ไม่รวม ผู้เดินทางที่พำนักในประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศ/พื้นที่นำร่องในระยะสั้น โดยผู้เดินทางไม่ได้เดินทางไปยังประเทศ/พื้นที่อื่นๆ ที่ไม่อยู่ในรายชื่อก่อนที่จะเดินทางกลับไทย          

****พื้นที่ Sandbox ได้แก่ กรุงเทพฯ  จ.ภูเก็ต  จ.กระบี่  จ.พังงา จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) และ จ.ชลบุรี (ในบางพื้นที่เท่านั้น) โดยผู้เข้าร่วมโครงการ Sandbox ต้องเดินทางถึงประเทศไทย ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ ที่ สุวรรณภูมิ  ดอนเมือง  เชียงใหม่  ภูเก็ต  สมุย  อู่ตะเภา หรือบุรีรัมย์ (เที่ยวบิน chartered เท่านั้น)

ทั้งนี้ การเดินทางโดยเที่ยวบินภายในประเทศไปยังพื้นที่ Sandbox ผ่านกรุงเทพฯ สามารถทำได้สำหรับเกาะสมุยเท่านั้น (และต้องเป็นบางเที่ยวบินที่กำหนดไว้เท่านั้น)