ข้อมูลเกี่ยวกับการ เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

คุณสมบัติของผู้มี สิทธิเลือกตั้ง
 

1. มีสัญชาติไทย (หากได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ จะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่ มีการเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน เขตการเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
4. มีถิ่นอยู่นอกราชอาณาจักร และได้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แล้ว
 

วิธีการลงทะเบียน เลือกตั้ง
- กรอกคำร้องขอใช้สิทธิเลือก ตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยตนเอง หรือส่งไปยัง สอท. ณ กรุงวอร์ซอ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (Fax) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน **ไม่สามารถลงทะเบียน Online ได้
- ผู้ที่เคยลงทะเบียนเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักรไว้กับสอท./สกญ. แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หมายเลขโทรศ้พท์ กรุณาแจ้งให้ สอท./สกญ. ทราบด้วย
 
การแจ้งเหตุที่ไม่ อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
                ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แต่ไม่ไปใช้สิทธิฯนั้น ต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเอกอัครราชฑูตหรือกงสุลใหญ่ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร หรือ ทำหนังสือมอบหมาย ให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ภายในกำหนดระยะเวลา คือภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภาย ในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง
 
 
ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ จะต้องเสียสิทธิ 3 ประการดังนี้
1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการ เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
2. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและ สิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
3. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านตามกฏหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่