เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา

10 ก.พ. 2564

39 view
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Professor Tomasz Grodzki ประธานวุฒิสภาโปแลนด์ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
 
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและใกล้ชิดระหว่าง ไทย-ปล. โดยจะใช้โอกาสของการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 50 ปีในปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมและต่อยอดความร่วมมือในมิติและระดับต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง โดยประธานวุฒิสภาโปแลนด์ได้เชิญประธานวุฒิสภาของไทยเยือนโปแลนด์เพื่อต่อยอดความสัมพันธ์อันดีระหว่างวุฒิสภาของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในมิติการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาแพทยศาสตร์ซึ่งมีนักเรียนไทยนิยมมาศึกษาในโปแลนด์มากขึ้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ