หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการศึกษาระหว่างไทยกับโปแลนด์

หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการศึกษาระหว่างไทยกับโปแลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2567

| 34 view

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นางอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าพบ ศ.ดร. Bogumiła Kaniewska อธิการบดีมหาวิทยาลัย Adam Mickiewicz University เมือง Poznan เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการศึกษาระหว่างไทยกับโปแลนด์ โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงอันดับต้นของโปแลนด์ และมีเปิดสอนภาควิชาภาษาไทย โดยได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความร่วมมือด้านการศึกษา อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ระหว่างกัน การจัดทำหลักสูตรร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งจะมีการติดตามผลการหารือต่อไป

หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับ ดร. Piotr Nowak รักษาการคณบดีคณะภาษาศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา ซึ่งเป็นคณะที่มีการเรียนการสอนภาษาไทย และได้พบคณะอาจารย์ที่สอนภาษาเอเชีย (ไทย กัมพูชา เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮินดี) ตลอดจนได้ไปพบและพูดคุยกับนักศึกษาชาวโปลิชในห้องเรียนขณะเรียนภาษาไทยกับอาจารย์ชาวไทย ซึ่งเป็นนักศึกษาที่สนใจและชื่นชอบภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยเอกอัครราชทูตได้ทักทายและสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งใจศึกษาภาษาไทยต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ