30 ส.ค. 2563

การจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งเอก อัครราชทูต จำนวน 1 คัน

30 ส.ค. 2563

30 ส.ค. 2563

ประกาศราคากลาง เรื่อง การเช่าอาคารที่ทำการสอท. ณ กรุงวอร์ซอ

30 ส.ค. 2563

30 ส.ค. 2563

ประกาศราคากลาง เรื่องการจ้างเหมาบุคคล

30 ส.ค. 2563

30 ส.ค. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์วอ ปีงบประมาณ 2563

30 ส.ค. 2563

30 ส.ค. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์วอ ปีงบประมาณ 2562

30 ส.ค. 2563

30 ส.ค. 2563

ประกาศราคากลาง เรื่องการจ้างเหมาบุคคล

30 ส.ค. 2563