International Asian Congress ครั้งที่ 10

International Asian Congress ครั้งที่ 10

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 พ.ค. 2566

| 187 view
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายนัฐพงศ์ สุวรรณภักดี อุปทูตฯ ได้เข้าร่วมงาน International Asian Congress ครั้งที่ 10 ณ Old Town Hall เมือง Toruń ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อหลัก "Vision, Identities, Communities"
ในโอกาสดังกล่าว อุปทูตฯ ได้นำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy Model) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของไทยภายหลังโควิด-19 และประชาสัมพันธ์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 ของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับโปแลนด์ในมิติต่าง ๆ
ทั้งนี้ งาน International Asian Congress เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในมิติต่าง ๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ระหว่างภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ และภาคเอกชนของโปแลนด์กับคณะทูตจากภูมิภาคเอเชียประจำโปแลนด์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ