การให้ความช่วยเหลือคนไทยในโปแลนด์และยูเครน

การให้ความช่วยเหลือคนไทยในโปแลนด์และยูเครน

15 เม.ย. 2563

2,438 view

ประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือคนไทยในโปแลนด์และยูเครน

โดยที่สถานการณ์ COVID-19 ทั้งในโปแลนด์และยูเครนยังอาจยืดเยื้อต่อไปอีกระยะหนึ่งและส่งผลกระทบคนไทยในโปแลนด์และยูเครน  สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีความห่วงใยในความเป็นอยู่และสุขภาพของทุกท่านและประสงค์จะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบปัญหา ดังนี้

  1. สำหรับผู้ประกอบการไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรวบรวมข้อมูล ปัญหาและข้อจำกัดของผู้ประกอบการสัญชาติไทยในช่วงนี้ เช่น การขอรับสิทธิผลประโยชน์จากรัฐบาลโปแลนด์และยูเครน รวมถึงพิจารณาให้การสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ บางประการในการดูแลลูกจ้างคนไทย จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่มีสัญชาติไทยและมีลูกจ้างเป็นคนไทย โปรดลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ (เว็บลงทะเบียน) เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ดำเนินการช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป                                                                                                                               
  2. สำหรับท่านที่มีข้อจำกัดในการจัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตามมาตรการใหม่ของรัฐบาลโปแลนด์และยูเครนที่ให้ทุกคนสวมหน้ากากหรือผ้าปิดปากเมื่อออกจากที่พัก สามารถลงทะเบียนขอรับหน้ากากผ้าได้ที่ (เว็บลงทะเบียน) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งไปให้ท่านละ 2 ชิ้นในช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม โดยที่หน้ากากมีจำนวนจำกัด จึงขอสงวนไว้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถจัดหาได้เองจริงๆ และขอความกรุณาไม่ให้ขอไว้เพื่อการกักตุน                                                                                                                                                              
  3. สำหรับท่านที่ได้รับผลกระทบเฉพาะหน้าถึงขั้นถูกเลิกจ้างหรือให้พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง  สถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังติดตามมาตรการต่าง ๆ ของทั้งโปแลนด์และยูเครนเพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ดี เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ มีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ขอให้ท่านโปรดกรอกรายละเอียดที่ (เว็บลงทะเบียน) โดยแนบเอกสารได้แก่ หลักฐานใบพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน (unpaid holiday leave) ที่นายจ้างออกให้ หรือใบยกเลิกสัญญาจ้างงาน และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง                                                                                                                                                                                 
  4. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการสอบถามเกี่ยวกับการขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศของกระทรวงแรงงานเป็นจำนวนมาก และขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและขั้นตอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป