เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอพบหารือกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัย Institute of Agriculture and Food Economics – National Research Institute (IAFE-NRI)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอพบหารือกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัย Institute of Agriculture and Food Economics – National Research Institute (IAFE-NRI)

11 มี.ค. 2563

55 view

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ฯพณฯ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้พบหารือกับ Prof. Dr. Hab Marian Podstawka ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย Institute of Agriculture and Food Economics – National Research Institute (IAFE-NRI) ของโปแลนด์ และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของภาคเกษตรกรรมและแนวนโยบายการทำการเกษตรแบบยั่งยืนของทั้งสองประเทศโดยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางในการขยายความร่วมมือในเชิงวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำการเกษตรที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศและเพิ่มศักยภาพความร่วมมือในทางเศรษฐกิจระหว่างกันต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ