เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ พบกับกลุ่มนักศึกษาไทยในกรุงวอร์ซอ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ พบกับกลุ่มนักศึกษาไทยในกรุงวอร์ซอ

21 ก.พ. 2563

102 view

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราขทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ให้การต้องรับและพบปะคณะนักศึกษาไทยในกรุงวอร์ซอ ประมาณ 15 คน ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ โดยคณะนักศึกษาได้ให้ข้อมูลประสบการณ์และชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาในประเทศโปแลนด์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ ที่โปแลนด์มีศักยภาพที่นักศึกษาต่างประเทศสามารถเลือกเรียนได้ โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอยินดีที่จะสนับสนุนกลุ่มนักศึกษาไทยในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งของคณะนักศึกษาไทยในโปแลนด์ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะนักศึกษาในโอกาสดังกล่าวด้วย

ปัจจุบัน มีนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในโปแลนด์ประมาณ 250 คน ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยนักศึกษาไทยนิยมศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษในสาขาต่างๆ อาทิ แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ