โครงการกงสุลสัญจรครั้งที่ 1/2567 ณ เมือง Poznan

โครงการกงสุลสัญจรครั้งที่ 1/2567 ณ เมือง Poznan

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2567

| 37 view

เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 นางอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้นำทีมฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จัดโครงการกงสุลสัญจรครั้งที่ 1/2567 ณ เมือง Poznan ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของโปแลนด์ (ห่างจากกรุงวอร์ซอประมาณ 3.30 ชั่วโมงทางรถยนต์) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการด้านกงสุลให้แก่คนไทยที่พักอาศัยในเมือง Poznan และเมืองใกล้เคียง ได้แก่ การรับคำร้องหนังสือเดินทาง การรับรองเอกสาร การจดทะเบียนสูติบัตร และการให้คำปรึกษาด้านกงสุล ตลอดจนพบปะเยี่ยมเยียนชุมชนไทย อาทิ ทีมเชฟไทยในร้านอาหารไทย กลุ่มพนักงานนวดไทยในร้านสปาในเมือง Poznan เป็นต้น เพื่อพูดคุยให้คำแนะนำ/คำปรึกษาแก่คนไทย เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับชุมชนคนไทยในโปแลนด์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ