เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาผู้แทนราษฎร

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาผู้แทนราษฎร

15 มี.ค. 2564

39 view
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาง Elzbieta Witek ประธานสภาผู้แทนราษฎรโปแลนด์ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
ทั้งสองได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยนาง Witek สนใจและสอบถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของไทยในมิติต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการและการท่องเที่ยวในขณะที่เอกอัครราชทูตฯ ได้ชื่นชมความสำเร็จของโปแลนด์ในการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจตลอดจนการให้บริการวัคซีนที่รวดเร็ว นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ รวมถึงการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยใช้โอกาสอันดีของการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - โปแลนด์ ครบ 50 ปีในปี 2565 ทั้งนี้ นาง Witek แสดงความพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และแจ้งว่า สภาผู้แทนราษฎรมีแผนจะจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรโปแลนด์ -ไทยในสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศที่สำคัญ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ