เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2565 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำยูเครน (ถิ่นพำนัก ณ กรุงวอร์ซอ) ได้เข้าร่วมการประชุม Political Consultation ครั้งที่ 3 ระหว่างไทยและยูเครนซึ่งฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2565 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำยูเครน (ถิ่นพำนัก ณ กรุงวอร์ซอ) ได้เข้าร่วมการประชุม Political Consultation ครั้งที่ 3 ระหว่างไทยและยูเครนซึ่งฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 249 view

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2565 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำยูเครน (ถิ่นพำนัก ณ กรุงวอร์ซอ) ได้เข้าร่วมการประชุม Political Consultation ครั้งที่ 3 ระหว่างไทยและยูเครนซึ่งฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในมิติต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน โดยใช้โอกาสการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 30 ปีในปี 2565 นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ