สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ในโอกาสงานวันชาติ 5 ธ.ค. 2563

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ในโอกาสงานวันชาติ 5 ธ.ค. 2563

4 ธ.ค. 2563

107 view
สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนไทยในโปแลนด์และยูเครนทุกท่าน
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของไทยเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ในทุกปีที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกจะจัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสสำคัญนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่เป็นมิตรของไทยมาร่วมแสดงความยินดี รวมทั้งเชิญพี่น้องชุมชนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศนั้น ๆ มาร่วมงานและเป็นเสมือนเจ้าภาพในการต้อนรับแขกชาวต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นภาพที่งดงามและสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นและรับทราบมาตลอดเนื่องจากได้เห็นว่า คนไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกยังมีความรักสามัคคีกัน มีความรักและผูกพันในสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
อย่างไรก็ดี โดยที่ทางการโปแลนด์มีมาตรการห้ามการรวมตัวกันของกลุ่มคนจำนวนมากเนื่องจากสถานการณ์ของ Covid-19 ยังมีความน่าเป็นห่วง คณะทูตต่างๆ จึงไม่สามารถจัดงานวันชาติของตนได้ซึ่งรวมถึงงานวันชาติไทยด้วย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องน่าเสียใจและเสียดายที่ในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จำเป็นต้องจัดงานวันชาติที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเพียงข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยและลูกจ้างเข้าร่วมเท่านั้น ผมจึงขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องชุมชนคนไทยรับฟังสารจากท่านนายกรัฐมนตรีและร่วมชมนิทรรศการ 'เส้นทางแห่งความสุข' (https://passage-of-happiness-dec-5-2020.com/) และขอเชิญชวนพี่น้องชุมชนคนไทยในโปแลนด์และยูเครนร่วมกันรำลึกถึงคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกันภาคภูมิใจในชาติไทยและความเป็นไทย ตลอดจนขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องชุมชนคนไทย ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายและสุขใจ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีกำลังใจที่เข้มแข็ง สามารถฝ่าฟันภาวะความยากลำบากจากสถานการณ์ Covid-19 ไปด้วยกัน
แก่นสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ไม่ได้อยู่ที่การจัดงานเลี้ยงรับรอง แต่อยู่ที่วันที่ 5 ธันวาคมเป็นโอกาสให้คนไทยทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมกันรำลึกและแสดงออกถึง (ก) พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย (ข) ความสำคัญของการมีชาติและความเป็นชาติไทย และ (ค) พระคุณของพ่อแห่งชาติและพ่อของพวกเราแต่ละคน ซึ่งก็คือ สถาบันกษัตริย์ สถาบันชาติ และสถาบันครอบครัว ที่เปรียบเสมือนเป็นเสาหลัก (นอกจากสถาบันศาสนา) ที่ค้ำจุนประเทศไทยมาตั้งแต่ก่อร่างสร้างประเทศ
หากเสาใดเสาหนึ่งสั่นคลอนไป ความเป็นชาติก็คงไม่มั่นคงแข็งแรง และหากเป็นเช่นนั้น การจะมีงานเลี้ยงรับรองงานวันชาติที่ใหญ่โตเพียงใด ก็คงเป็นงานเลี้ยงรับรองที่ปราศจากความหมาย ดังนั้น พวกเราทุกคนต่างก็มีภารกิจสำคัญในฐานะคนไทยที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน ด้วยความเข้าอกเข้าใจและความรักสามัคคี เพื่อให้ประเทศไทยคงความเป็นชาติไทย มีความเจริญรุ่งเรือง และยั่งยืนสืบต่อไป
สุดท้ายนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติมายังพี่น้องชุมชนคนไทยในโปแลนด์และยูเครนทุกท่าน ขอให้ความกตัญญูต่อบุพการีและต่อชาติของทุกท่าน เป็นเครื่องค้ำจุนให้ท่านประสบความผาสุกและความรุ่งเรืองสืบไปครับ
นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ