สารจากเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐโปแลนด์

สารจากเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐโปแลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ธ.ค. 2565

| 2,165 view

สารจากเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐโปแลนด์

 

สวัสดีพี่น้องชาวไทยในโปแลนด์และยูเครนทุกท่าน

ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ซึ่งในปี 2565 นี้นับเป็นปีที่สำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยกับโปแลนด์ เนื่องจากครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อฉลองความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกมิติ ตั้งแต่การส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชน การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อสาธารณชนโปแลนด์ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในโปแลนด์

ในวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่จะถึงนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งของปี ได้แก่ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ รวมทั้งจะใช้โอกาสนี้เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตกับโปแลนด์ ซึ่งเป็นมิตรประเทศที่สำคัญของไทย โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าว
ณ Royal Castle กรุงวอร์ซอ ซึ่งจะมีการเปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกการครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-โปแลนด์ในโอกาสนี้

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมพบปะพี่น้องชาวไทยได้ในระดับหนึ่งภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และโดยที่ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว
ได้คลี่คลายลงตามลำดับ ซึ่งหากยังคงเป็นเช่นนี้ไปอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีหน้าสถานเอกอัครราชทูตฯ
มีแผนงานที่จะจัดกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยในโปแลนด์ในพื้นที่ต่าง ๆ ของโปแลนด์ได้มากขึ้น

สำหรับพี่น้องชาวไทยในยูเครน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามสถานการณ์ในยูเครนอย่างใกล้ชิดด้วย
ความห่วงใยในสวัสดิภาพของทุกท่านมาโดยตลอด ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อพยพคนไทยออกจากยูเครนเพื่อกลับสู่มาตุภูมิโดยสวัสดิภาพจำนวน 237 คน สำหรับพี่น้องชาวไทยที่ยังคงสมัครใจที่จะพำนักในยูเครน ขอให้ท่านติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อแนะนำของรัฐบาลท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และหากมีพี่น้องชาวไทยที่ยังอยู่ในยูเครนท่านใดประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำในเรื่องใด ๆ ท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทั้งทางโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง (+48 696 642 348) และ Facebook ที่ https://www.facebook.com/royalthaiembassywarsaw

สุดท้ายนี้ ดิฉัน พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงวอร์ซอ
มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปแลนด์และยูเครนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน ตลอดจนดูแลและช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย
ในโปแลนด์และยูเครนให้มีความสุข ความมั่นคงและความปลอดภัย อย่างเต็มความสามารถ

นางอุรษา มงคลนาวิน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
๒ ธันวาคม ๒๕๖๕