สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Europe-Asia Startup Day” ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ (webinar) ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอีก 5 แห่ง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Europe-Asia Startup Day” ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ (webinar) ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอีก 5 แห่ง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

22 เม.ย. 2564

29 view
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Europe-Asia Startup Day” ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ (webinar) ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอีก 5 แห่ง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา
ในช่วงการกล่าวเปิดงาน นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน startups รวมถึงการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและองค์กรของโปแลนด์กับ NIA โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้กล่าวเห็นพ้องถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งและศักยภาพด้าน startups ของโปแลนด์ ในช่วงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละประเทศ นาย Maciej Sadowski CEO และ ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Startup Hub Poland ได้ชี้จุดแข็งของ ecosystem และ startups ของโปแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา healthtech genomics biotech agrotech foodtech cybersecurity และพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นโอกาสความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างไทยกับโปแลนด์ ในช่วงสุดท้าย startups จากโปแลนด์ 2 ราย ได้แก่ HiProMine และ Deeptrait ได้เข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับผู้แทนบริษัทกลุ่มทุนของไทยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ