นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้หารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับผู้แทนภาควิชาการของไทย

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้หารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับผู้แทนภาควิชาการของไทย

1 พ.ค. 2564

15 view
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้หารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับผู้แทนภาควิชาการของไทย ได้แก่ ศ.ดร. พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ. สุจินต์ สุวรรณะ นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนของ Quantum Network ประเทศไทย และคณาจารย์และนักวิจัยด้านควอนตัมของมหาวิทยาลัยทั้งสอง รวมถึง ดร. ฟัตตะห์ สกุลดี นักวิจัยไทยที่ปัจจุบันทำงานที่สถาบัน International Center for Theory of Quantum Technologies (ICTQT) ภายใต้มหาวิทยาลัย Gdansk
ที่ประชุมได้หารือถึงศักยภาพของโปแลนด์ในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมและโอกาสที่ไทยจะเรียนรู้จากการสร้างเครือข่ายการวิจัย (consortium) เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมควอนตัมระหว่างกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาถึงรูปแบบความร่วมมือในอนาคต เช่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การทำวิจัยร่วม และการพัฒนาบุคลาการ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมที่เป็นไปได้ในอนาคต อาทิ การจัดการเสวนาโต๊ะกลมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายระหว่างภาควิชาการของทั้งสองฝ่าย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ