นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดการหารือระหว่างผู้แทนด้านนวัตกรรมและ Startup ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และนาย Maciej Sadowski ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Startup Hub Poland

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดการหารือระหว่างผู้แทนด้านนวัตกรรมและ Startup ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และนาย Maciej Sadowski ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Startup Hub Poland

9 เม.ย. 2564

38 view

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดการหารือระหว่างผู้แทนด้านนวัตกรรมและ Startup ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และนาย Maciej Sadowski ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Startup Hub Poland เพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมผ่าน startups โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีดิจิตัล

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการด้านการทูตเชิงนวัตกรรมของสถานเอกอัครราชทูตที่มุ้งเน้นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยกับองค์กรชั้นนำของโปแลนด์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทั้งสองประเทศและพัฒนาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ