นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้พบหารือผ่านระบบออนไลน์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินต์ สุวรรณะ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนเครือข่ายควอนตัมฟิสิกส์ของไทยซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และนักวิจัยของไทยในสาขาควอนตัมฟิสิกส์ รวมถึง ดร.ฟัตตะห์ สกุลดี

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้พบหารือผ่านระบบออนไลน์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินต์ สุวรรณะ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนเครือข่ายควอนตัมฟิสิกส์ของไทยซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และนักวิจัยของไทยในสาขาควอนตัมฟิสิกส์ รวมถึง ดร.ฟัตตะห์ สกุลดี

31 มี.ค. 2564

27 view
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้พบหารือผ่านระบบออนไลน์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินต์ สุวรรณะ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนเครือข่ายควอนตัมฟิสิกส์ของไทยซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และนักวิจัยของไทยในสาขาควอนตัมฟิสิกส์ รวมถึง ดร.ฟัตตะห์ สกุลดี นักวิจัยไทยที่ปัจจุบันทำงานที่สถาบัน International Center for Theory of Quantum Technologies (ICTQT) ภายใต้มหาวิทยาลัย Gdansk
ทั้งนี้ โดยที่โปแลนด์มีความโดดเด่นทั้งในเชิงนโยบายในการส่งเสริมระบบนิเวศในการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมและมีสถาบันทางวิชาการที่มีความเข้มแข็ง ทั้งสองฝ่ายจึงได้หารือถึงแนวทางการในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับโปแลนด์ในมิตินี้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินการตามแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2572

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ