นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้พบหารือกับนาย Robert Tomanek รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ แรงงานและเทคโนโลยี โดยมีนายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ (สคต.) เข้าร่วมด้วย

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้พบหารือกับนาย Robert Tomanek รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ แรงงานและเทคโนโลยี โดยมีนายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ (สคต.) เข้าร่วมด้วย

19 พ.ค. 2564

46 view
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้พบหารือกับนาย Robert Tomanek รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ แรงงานและเทคโนโลยี โดยมีนายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ (สคต.) เข้าร่วมด้วย
ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในมิติเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงศักยภาพที่ประเทศไทยสามารถเป็นประตูสู่อาเซียนและเอเชียขณะที่โปแลนด์ก็สามารถเป็นประตูสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเข้าถึงตลาดยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกและตลาดสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพ อาทิ อาหาร เกษตร การแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ พลังงานหมุนเวียน และ ICT โดยจะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจทั้งในระดับ startups SMEs และภาคธุรกิจขนาดใหญ่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ