นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ASEAN Committee in Warsaw (ACW)

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ASEAN Committee in Warsaw (ACW)

1 ก.ย. 2564

29 view

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ASEAN Committee in Warsaw (ACW) ซึ่งประกอบด้วยเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำโปแลนด์ ได้แก่ เอกอัครราชทูตมาเลเซีย เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ เอกอัครราชทูตไทย เอกอัครรราชทูตเวียดนาม และอุปทูตอินโดนีเซีย เพื่อร่วมฉลองในโอกาสวันก่อตั้งอาเซียน ครบ 54 ปี เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2564 หรือ ASEAN Day รวมทั้งเพื่อหารือถึงแผนกิจกรรมในการเสริมสร้างความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาเซียนในโปแลนด์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ