นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ประชุมทางไกลกับผู้แทนจากบริษัทแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศโปแลนด์ ได้แก่ Lin’s International, Study Wiz และ Think Poland เมื่อวันที่ 24 และ 26 มีนาคม 2564

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ประชุมทางไกลกับผู้แทนจากบริษัทแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศโปแลนด์ ได้แก่ Lin’s International, Study Wiz และ Think Poland เมื่อวันที่ 24 และ 26 มีนาคม 2564

31 มี.ค. 2564

31 view
นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ประชุมทางไกลกับผู้แทนจากบริษัทแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศโปแลนด์ ได้แก่ Lin’s International, Study Wiz และ Think Poland เมื่อวันที่ 24 และ 26 มีนาคม 2564 ตามลำดับ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในโปแลนด์ของนักศึกษาไทย รวมทั้งความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และบทบาทของบริษัทในการส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติในโปแลนด์
เอกอัครราขทูตฯ ได้ขอบคุณบริษัทดังกล่าวที่ให้การดูแลนักศึกษาไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการ แจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งให้แก่กลุ่มนักศึกษาในช่วงภาวะโรคระบาด รวมถึงขอความร่วมมือจากบริษัทในการสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดทำคู่มือนักศึกษาไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรมหรือโครงการด้านการกงสุลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไทยในโปแลนด์ในอนาคต นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เชิญชวนบริษัทฯ ให้มาร่วมกันจัดกิจกรรมด้านการศึกษาในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 50 ปีในปี 2565 ด้วย
อนึ่ง ในช่วงที่ผ่านมา (ก่อนสถานการณ์ Covid-19) โปแลนด์เป็นประเทศที่นักศึกษาไทยเริ่มให้ความสนใจมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ภาคภาษาอังกฤษ) มากขึ้น โดยเฉพาะด้านการแพทย์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยของโปแลนด์มีมาตรฐานการศึกษาที่สูง ได้รับการรับรองหลักสูตรจากแพทยสภาและทัตนแพทยสภา อีกทั้งมีค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม โดยปัจจุบัน มีนักศึกษาไทยในโปแลนด์ประมาณ 250-300 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ