นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้พบหารือผ่านระบบออนไลน์กับนาย Slawomir Dębski ผู้อำนวยการสถาบัน Polish Institute of International Affairs (PISM) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองต่อบทบาทของโปแลนด์ในบริบทการเมืองทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมถึงโอกาสและศักยภาพความร่วมมือระหว่างโปแลนด์และประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกรวมถึงไทย

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้พบหารือผ่านระบบออนไลน์กับนาย Slawomir Dębski ผู้อำนวยการสถาบัน Polish Institute of International Affairs (PISM) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองต่อบทบาทของโปแลนด์ในบริบทการเมืองทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมถึงโอกาสและศักยภาพความร่วมมือระหว่างโปแลนด์และประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกรวมถึงไทย

29 มี.ค. 2564

37 view

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้พบหารือผ่านระบบออนไลน์กับนาย Slawomir Dębski ผู้อำนวยการสถาบัน Polish Institute of International Affairs (PISM) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองต่อบทบาทของโปแลนด์ในบริบทการเมืองทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมถึงโอกาสและศักยภาพความร่วมมือระหว่างโปแลนด์และประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกรวมถึงไทย

ทั้งนี้ โดยที่ PISM เป็นองค์กรทางวิชาการด้านการต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปกลางและมีนักวิเคราะห์กว่า 50 คน ทั้งสองฝ่ายจึงได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง PISM และสถาบันวิชาการของไทยในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยใช้โอกาสการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 50 ปีในปี 2565 ในการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว