นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ประชุมออนไลน์กับผู้แทน Poznan University of Medical Sciences (UMP) นำโดยศาสตราจารย์ Michał Nowicki รองอธิการบดีด้านวิทยาศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ประชุมออนไลน์กับผู้แทน Poznan University of Medical Sciences (UMP) นำโดยศาสตราจารย์ Michał Nowicki รองอธิการบดีด้านวิทยาศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

16 มี.ค. 2564

54 view
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ประชุมออนไลน์กับผู้แทน Poznan University of Medical Sciences (UMP) นำโดยศาสตราจารย์ Michał Nowicki รองอธิการบดีด้านวิทยาศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ
เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณมหาวิทยาลัย UMP ที่ดูแล นศ. ไทยจำนวน 41 คนเป็นอย่างดี และชื่นชมมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสะท้อนจากการที่ นศ. ไทยจาก UMP และโปแลนด์ได้รับคำชมจากบุคคลากรทางการแพทย์ไทยว่า นศ. แพทย์จากโปแลนด์มีพื้นฐานทางทฤษฏีและปฏิบัติในระดับสูง
ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ UMP ให้แก่นักเรียนจากไทยเพิ่มเติม การจัด webinar ร่วมกัน รวมถึงโอกาสของ นศ. ไทยภายหลังจบการศึกษา และการประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลของไทยแก่บุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ