การประชุม ASEAN Committee in Warsaw (ACW) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

การประชุม ASEAN Committee in Warsaw (ACW) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2567

| 339 view
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 นางอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Warsaw (ACW) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำโปแลนด์ในฐานะประธาน ACW (วาระประธานระหว่างมกราคม - มิถุนายน 2567) เป็นประธานการประชุม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำโปแลนด์
ที่ประชุมได้หารือแผนงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับโปแลนด์สำหรับปี 2567 ครอบคลุมด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของอาเซียนในโปแลนด์ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ