การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยแบบเต็มคณะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ เมือง Gdańsk

การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยแบบเต็มคณะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ เมือง Gdańsk

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ม.ค. 2567

| 371 view
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 นางอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยแบบเต็มคณะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ เมือง Gdańsk โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมโปแลนด์และ/หรือยูเครนเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ (1) อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) ณ กรุงวอร์ซอ (2) ผู้ช่วยทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง ณ กรุงลอนดอน (3) ผู้ช่วยทูตฝ่ายอุตสาหกรรม ณ กรุงเวียนนา (4) ผู้ช่วยทูตฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ กรุงบรัสเซลส์ (5) ผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ (6) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (7) ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงปราก และ ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ (เข้าร่วมทางออนไลน์)
ที่ประชุมได้หารือแนวทางในการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการทำงานของทีมประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในมิติเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรม พิจารณาแผนงานและกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ 2567 ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อเตรียมการสำหรับการจัดประชุมหารือทวิภาคีไทย-โปแลนด์ (Political Consultation) ครั้งที่ 3 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ที่ประเทศไทย
หลังจากการประชุมเอกอัครราชทูตได้นำทีมประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายที่การท่าเรือแห่งเมือง Gdansk ซึ่งเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในทะเลบอลติก และสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและเวชศาสตร์โมเลกุล (Institute of Biotechnology and Molecular Medicine) ซึ่งเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญการทำการวิจัยและพัฒนาในสาขาชีวการแพทย์ สัตวแพทย์ และวิศวกรรมวัสดุ เพื่อรับทราบถึงศักยภาพของโปแลนด์และลู่ทางความร่วมมือกับฝ่ายไทยต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ