Kategoria O-A (Emerytalna długoterminowa)

Kategoria O-A (Emerytalna długoterminowa)

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 lis 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 lip 2022

| 1,246 view

Osoby ubiegające się o wizę muszą umówić się drogą mailową na spotkanie w celu złożenia wniosku wizowego co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem. 

 

1. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WIZĘ O-A

 

    Informacje ogólne

 • Osoba posiadająca taką wizę może przebywać w Tajlandii przez rok. Jakiekolwiek zatrudnienie jest surowo zabronione.
 • Jeśli towarzyszący małżonek nie jest uprawniony do ubiegania się o wizę kategorii „O-A” (długoterminową), może ubiegać się o pobyt czasowy w ramach wizy kategorii „O”. Jako dowód należy przedstawić akt małżeństwa, poświadczony notarialnie przez organy notarialne lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne wnioskodawcy.

 

Wymagania

 • Wnioskodawca musi mieć ukończone 50 lat (w dniu składania wniosku).
 • Nie może być wpisany do rejestru karnego w Tajlandii oraz w kraju pochodzenia lub zamieszkania.
 • Musi posiadać obywatelstwo lub miejsce zamieszkania w kraju, w którym składany jest wniosek.
 • Nie może mieć chorób wykluczających (trąd, gruźlica, narkomania, słoniowacizna, trzecia faza kiły) zgodnie z Rozporządzeniem Ministerialnym nr 14 B.E. 2535
 • Musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne na cały okres pobytu w Tajlandii obejmujące:
 • Świadczenia ambulatoryjne z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 40 000 THB lub 1 300 EUR, oraz
 • Zasiłek szpitalny z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 400 000 THB lub 13 000 EUR.
 • Pokrycie kosztów leczenia związanego z zakażeniami COVID-19 w wysokości 3 000 000 THB lub 100 000 EUR

 

2. WARUNKI DOTYCZĄCE WIZY O-A

 • Osoba posiadająca ten typ wizy będzie mogła przebywać w Tajlandii przez 1 rok od daty pierwszego wjazdu. W okresie jednego roku, jeśli będzie chaiała wyjechać i ponownie wjechać do kraju, musi przed wyjazdem złożyć w urzędzie imigracyjnym wniosek o pozwolenie na ponowny wjazd (jedno lub wielokrotny). W przypadku wyjazdu z kraju bez załatwienia zezwolenia na ponowny wjazd, zezwolenie na pobyt przez 1 rok ulega unieważnieniu.
 • Pod koniec 90-dniowego pobytu obcokrajowiec musi zgłosić się do urzędnika imigracyjnego w miejscu swojego pobytu i zgłaszać się ponownie co 90 dni podczas pobytu w Tajlandii. Obcokrajowiec może zgłosić się na posterunek policji, jeśli w jego miejscu zamieszkania nie ma urzędu imigracyjnego.
 • Obcokrajowiec może zgłosić się do właściwego organu drogą pocztową i powinien przesłać następujące dokumenty:

        1) Formularz zgłoszenia (Tor Mor 47)

        2) Kopie stron paszportu ze zdjęciem cudzoziemca, danymi osobowymi oraz ostatnią pieczątką wizy przyjazdowej

        3) Kopia poprzedniego potwierdzenia odbioru

        4) Zaadresowaną do siebie kopertę zwrotną z naklejoną opłatą pocztową

 • Takie dokumenty należy przesłać do Biura Urzędu Imigracyjnego, Soi Suan Plu, South Sathorn Road, Sathorn District, Bangkok 10120 i muszą być dostarczone 7 dni przed końcem każdego 90-dniowego Otrzymane pokwitowanie należy zachować i wykorzystać do dalszej korespondencji.
 • Obcokrajowiec pragnący przedłużyć swój pobyt powinien dostarczyć do Biura Urzędu Imigracyjnego wniosek o przedłużenie pobytu wraz z dowodem przelewu pieniężnego lub rachunku depozytowego w Tajlandii lub zaświadczenia o dochodzie w wysokości co najmniej 800,000 Bahtów lub zaświadczenie o dochodzie plus wyciąg z rachunku depozytowego wykazujące całkowitą kwotę nie mniejszą niż 800,000 Bahtów. Przedłużenie pobytu na rok zależy od uznania urzędnika imigracyjnego i może być wydane tylko jeśli obcokrajowiec spełni powyższe wymogi.

 

3. PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O WIZĘ O-A

    3.1 NALEŻY PRZYGOTOWAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy - do pobrania KLIKNIJ TUTAJ
 2. Paszport z co najmniej dwiema pustymi stronami ważny nie mniej niż 6 miesięcy od daty planowanego wjazdu do Tajlandii
 3. Jedno aktualne zdjęcie paszportowe (4x6 cm), wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 4. Kopię dowodu zamieszkania w Polsce lub na Ukrainie, jeśli nie jesteś obywatelem Polski lub Ukrainy
 5. 2 życiorysy
 6. 2 kopie wyciągu bankowego wykazujące wpłatę na kwotę równą i nie mniejszą niż 800,000 Bahtów lub oryginalny odcinek wypłaty z miesięcznym dochodem nie niższym niż 65 000 Bahtów lub rachunek depozytowy plus miesięczny dochód w sumie nie mniej niż 800,000 Bahtów. Czynności na wyciągu bankowym wykazującym wymaganą kwotę nie mogą być starsze niż 2 miesiące.
 7. W przypadku złożenia wyciągu bankowego wymagane jest poświadczenie z banku (oryginał).
 8. Zaświadczenie o niekaralności + 1 odpis (nie starsze niż 3 miesiące i poświadczone notarialnie przez organy notarialne lub placówkę dyplomatyczną lub konsularną wnioskodawcy).
 9. Zaświadczenie lekarskie + 1 kopia, wystawione z kraju, w którym składany jest wniosek, stwierdzające brak chorób wykluczających wskazanych w rozporządzeniu ministerialnym nr 14 (BE 2535) (zaświadczenie nie może być starsze niż trzy miesiące i musi być poświadczone notarialnie lub przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne wnioskodawcy). Formularz proszę pobrać tutaj
 10. Dokument polisy ubezpieczenia zdrowotnego wystawiony przez tajską lub zagraniczną firmę ubezpieczeniową stwierdzający, że wnioskodawca jest ubezpieczony medycznie w zakresie określonym powyżej:
 • W przypadku zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego: oryginał polisy ubezpieczeniowej i/lub pismo potwierdzające posiadanie lokalnego ubezpieczenia społecznego wnioskodawcy + 1 kopia;
 • W przypadku tajlandzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego: 1 kopia polisy ubezpieczeniowej lub, jeśli jest dostępna, oryginał polisy ubezpieczeniowej + 1 kopia.
 • Listę tajlandzkich towarzystw ubezpieczeniowych uczestniczących w programie można znaleźć tutaj: https://longstay.tgia.org
 1. Certyfikat ubezpieczenia zagranicznego zgodnie z postanowieniem Biura ds. Ubezpieczeń i Ubezpieczeń Zdrowotnych Tajlandii, który musi zostać wypełniony, podpisany i opieczętowany przez firmę ubezpieczeniową. Formularz do pobrania TUTAJ lub załącznik poniżej
 2. Opłata wizowa: 750 zł za jednorazowy wjazd (tylko gotówką / bezzwrotnie)

 

    3.2 Wnioskodawcy muszą umówić się, aby osobiście złożyć powyższe wymagane dokumenty w Ambasadzie Królestwa Tajlandii w Warszawie. Bez umówionego spotkania nikt nie zostanie wpuszczony do Ambasady.

 • Należy pamiętać, że nie ma możliwości składania wniosku o wizę za pośrednictwem poczty. Wszystkie wnioski przesłane pocztą zostaną odrzucone.
 • Wnioskodawcy mieszkający na Ukrainie muszą złożyć wniosek wizowy w Ambasadzie Królestwa Tajlandii w Warszawie.
 • Wnioskodawcy mogą udzielić pisemnej zgody na złożenie wniosku w ich imieniu osobie fizycznej w Polsce lub na Ukrainie.

 

4. CZAS ROZPATRYWANIA WNIOSKU WIZOWEGO

 • W związku z pandemią COVID-19 czas rozpatrzenia wniosku o wizę potrwa dłużej niż 3 dni.
 • Niektóre wnioski, wymagające specjalnego rozpatrzenia, mogą zająć więcej czasu.
 • Wnioskodawcy, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, mogą odebrać swoje paszporty w Ambasadzie lub zdecydować się na przesłanie paszportów pocztą (w przypadku wybrania tej opcji, przy składaniu wniosku należy złożyć kopertę i opłatę pocztową).

 

5. UWAGI

 • Urzędnicy konsularni zastrzegają sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów, jeśli uznają to za konieczne.
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Obywatele niektórych krajów muszą ubiegać się o wizę tylko w Ambasadzie Tajlandii lub Konsulacie Generalnym w kraju ojczystym/zamieszkania lub w wyznaczonej Ambasadzie Tajlandii.
 • Składane dokumenty i informacje muszą być zgodne z prawdą. W przypadku przedstwienia fałszywych dokumentów lub nieprawdziwych informacji, wnioski zostaną odrzucone i może zostać wydany zakaz wjazdu do Tajlandii w przyszłości.

 

>>Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z: [email protected]<<

Documents

แบบฟอร์มใหม่_(2)_Foreign_Insurance_Certificate