Kategoria O (Inny cel)

Kategoria O (Inny cel)

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 lis 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 lip 2022

| 795 view

Osoby ubiegające się o wizę muszą umówić się drogą mailową na spotkanie w celu złożenia wniosku wizowego co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem. 

 

1. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WIZĘ O

 

Ten rodzaj wizy wydawany jest osobom, które chcą wjechać do Królestwa w następujących celach:

 1. pobyt po przejściu na emeryturę dla osób starszych 
 2. pobyt z rodziną (małżonek, dzieci, adoptowane dziecko) 
 3. w celu leczenia 
 4. wykonywanie obowiązków na rzecz przedsiębiorstwa państwowego lub organizacji pomocy społecznej 
 5. bycie trenerem sportowym zgodnie z wymogami rządu Tajlandii 
 6. uczestniczenie lub występowanie jako świadek w procesie sądowym
 7. odwiedziny w Tajlandii (dotyczy tylko osób, które kiedyś posiadały obywatelstwo Tajlandii) 

 

2. WARUNKI DOTYCZĄCE WIZY O

    2.1 Obecnie wiza O upoważnia tylko do jednego wjazdu.

    2.2 Wiza O jest ważna przez 90 dni od daty wydania. Podróżni muszą wjechać do Tajlandii w ciągu tych 90 dni. Będą mogli przebywać w Tajlandii przez okres do 90 dni, licząc od daty wjazdu. Podczas 90-dniowego okresu pobytu, jeśli chcą opuścić Tajlandię i ponownie do niej wjechać, muszą przed wyjazdem złożyć wniosek o zezwolenie na ponowny wjazd (jedno lub wielokrotny). Jeżeli opuszczają Tajlandię bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na ponowny wjazd, dotychczasowe pozwolenie na pobyt będzie nieważne.

    2.3 Przedłużenie wizy jest możliwe. Osoby zakwalifikowane mogą uzyskać dodatkowe zezwolenie na pobyt roczny, licząc od dnia wjazdu do Tajlandii. Przedłużenie pobytu leży w gestii urzędnika imigracyjnego. Wniosek o przedłużenie można złożyć w Urzędzie Imigracyjnym (więcej informacji na stronie www.immigration.go.th)

    2.4 Jeżeli posiadacz wizy O naruszy warunki wjazdu, zezwolenie na pobyt zostanie cofnięte i nie będzie on mógł w przyszłości wjechać do Tajlandii.

 

3. PROCEDURY UBIEGANIA SIĘ O WIZĘ

    3.1 NALEŻY PRZYGOTOWAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wizowy – aby pobrać KLIKNIJ TUTAJ
 2. Paszport z co najmniej dwiema pustymi stronami ważny nie mniej niż 6 miesięcy od daty planowanego wjazdu do Tajlandii
 3. Jedno aktualne zdjęcie paszportowe (4x6 cm), wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 4. Kopia dowodu zamieszkania w Polsce lub na Ukrainie, jeśli nie jesteś obywatelem Polski lub Ukrainy
 5. Opłata wizowa: 360 zł (tylko gotówką / bezzwrotna)
 6. Inne wymagane dokumenty zgodnie z celem wjazdu:

 

 • Emeryci w wieku 50 lat i starsi (emerytura „O”):
  • Dowód miesięcznych dochodów, np. emerytury, oprocentowania lub dywidendy itp. w wysokości nie mniejszej niż 4500 zł miesięcznie przy jednokrotnym wjeździe
  • Jeśli emerytura jest niższa niż wymagana, kopia książeczki bankowej z pozostałym saldem wynoszącym co najmniej 5000 euro
  • Dokument polisy ubezpieczenia zdrowotnego na cały planowany okres pobytu w Tajlandii z następującym zakresem ochrony:
   • Świadczenia ambulatoryjne z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 40 000 THB lub 1 300 EUR, oraz
   • Zasiłek szpitalny z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 400 000 THB lub 13 000 EUR.

 

 • Osoby,chcące przebywać z rodziną:
  • Dowód odpowiedniego zabezpieczenia finansowego (20 000 Bahtów na osobę i 40 000 Bahtów na rodzinę)
  • Dowód pokrewieństwa, m.in. odpis aktu urodzenia, akt małżeństwa, zarejestrowanie dziecka małżeństwa, zaświadczenie o zarejestrowaniu gospodarstwa domowego, zaświadczenie o adopcji lub inny dowód wydany przez właściwe władze lub agencję rządową
  • Dowód tajlandzkiej narodowości członka rodziny (kopia paszportu, dowód osobisty i dowód rejestracji gospodarstwa domowego)
  • Zaświadczenie o dochodach, dochód każdej ze stron lub łączny dochód obu stron nie może być mniejszy niż 4500 zł miesięcznie. Jeżeli cudzoziemiec nie ma minimalnego dochodu wymienionego wyżej, musi posiadać depozyt na koncie w Tajlandii na rzecz jednej lub obu stron w wysokości nie mniejszej niż 400 000 Bahtów. Wymagany jest dowód wpłaty na konto za ostatnie 3 miesiące.

 

 • Osoby pełniące obowiązki na rzecz przedsiębiorstwa państwowego lub wolontariusze (nieodpłatnie) dla organizacji pomocy społecznej (organizacje charytatywne)
  • Dowód odpowiedniego zabezpieczenia finansowego (20 000 Bahtów na osobę i 40 000 Bahtów na rodzinę)
  • Pismo potwierdzające i prośba od kierownika lub upoważnionego urzędnika tej organizacji
  • List potwierdzający od organizacji skierowany do Ambasady Królestwa Tajlandii
  • Kopia koncesji wydanej przez właściwy organ
  • Dowód wykształcenia i doświadczenia zawodowego wnioskodawcy

 

 • Osoby będące uczestnikami lub świadkami w procesie sądowym
  • Dowód odpowiedniego zabezpieczenia finansoweg (20 000 Bahtów na osobę i 40 000 Bahtów na rodzinę)
  • Dowód udziału w postępowaniu sądowym jako skarżący, pokrzywdzony, oskarżony, powód, pozwany
  • Pismo potwierdzające od urzędnika dochodzeniowego prowadzącego sprawę lub oficjalne pismo lub dokument od zainteresowanego organu wskazujący, że wnioskodawca jest zaangażowany w postępowanie sądowe w sprawie

 

 • Osoby jadące na leczenie lub w celu opieki nad pacjentem:
  • Dowód odpowiedniego zabezpieczenia finansowego (20 000 Bahtów na osobę i 40 000 Bahtów na rodzinę)
  • Pismo potwierdzające i prośba od lekarza odpowiedzialnego za leczenie
  • W przypadku opieki nad pacjentem potwierdzenie i wniosek złożony przez lekarza prowadzącego leczenie

 

    3.2 Wnioskodawcy muszą umówić się, aby osobiście złożyć powyższe wymagane dokumenty w Ambasadzie Królestwa Tajlandii w Warszawie. Bez umówionego spotkania nikt nie zostanie wpuszczony do Ambasady.

 • Należy pamiętać, że nie ma możliwości składania wniosku o wizę za pośrednictwem poczty. Wszystkie wnioski przesłane pocztą zostaną odrzucone.
 • Wnioskodawcy mieszkający na Ukrainie muszą złożyć wniosek wizowy w Ambasadzie Królestwa Tajlandii w Warszawie.
 • Wnioskodawcy mogą udzielić pisemnej zgody na złożenie wniosku w ich imieniu osobie fizycznej w Polsce lub na Ukrainie.

 

4. CZAS ROZPATRYWANIA WNIOSKU WIZOWEGO

 • W związku z pandemią COVID-19 czas rozpatrzenia wniosku o wizę potrwa dłużej niż 3 dni.
 • Niektóre wnioski, wymagające specjalnego rozpatrzenia, mogą zająć więcej czasu.
 • Wnioskodawcy, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, mogą odebrać swoje paszporty w Ambasadzie lub zdecydować się na przesłanie paszportów pocztą (w przypadku wybrania tej opcji, przy składaniu wniosku należy złożyć kopertę i opłatę pocztową).

 

5. UWAGI

 • Urzędnicy konsularni zastrzegają sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów, jeśli uznają to za konieczne.
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Obywatele niektórych krajów muszą ubiegać się o wizę tylko w Ambasadzie Tajlandii lub Konsulacie Generalnym w kraju ojczystym/zamieszkania lub w wyznaczonej Ambasadzie Tajlandii.
 • Składane dokumenty i informacje muszą być zgodne z prawdą. W przypadku przedstwienia fałszywych dokumentów lub nieprawdziwych informacji, wnioski zostaną odrzucone i może zostać wydany zakaz wjazdu do Tajlandii w przyszłości.

 

>>Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z: [email protected]<<