Kategoria ED (Edukacja)

Kategoria ED (Edukacja)

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 lis 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 lip 2022

| 536 view

Osoby ubiegające się o wizę muszą umówić się drogą mailową na spotkanie w celu złożenia wniosku wizowego co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

 

1. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WIZĘ ED

Ten rodzaj wizy wydawany jest osobom, które chcą wjechać do Królestwa w następujących celach:

 • studia w instytucjach akademickich
 • wyjazd studyjny lub obserwacyjny, udział w projektach lub seminariach, udział w konferencji lub szkoleniu organizowanym przez agencję rządową, przedsiębiorstwo państwowe, organizację międzynarodową, Ambasadę i Konsulat
 • studia jako zagraniczny mnich buddyjski

 

2. WARUNKI DOTYCZĄCE WIZY ED

    2.1 Wiza ED jest ważna tylko na jeden wjazd w celach edukacyjnych.

    2.2 Wiza ED jest ważna przez 90 dni od daty wydania. Podróżni muszą wjechać do Tajlandii w ciągu tych 90 dni. Będą mogli przebywać w Tajlandii przez okres do 90 dni, licząc od daty wjazdu. Podczas 90-dniowego okresu pobytu, jeśli chcą opuścić Tajlandię i ponownie do niej wjechać, muszą przed wyjazdem złożyć wniosek o zezwolenie na ponowny wjazd (jedno lub wielokrotny). Jeżeli opuszczają Tajlandię bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na ponowny wjazd, dotychczasowe pozwolenie na pobyt będzie nieważne.

    2.3 Przedłużenie wizy jest możliwe. Osoby zakwalifikowane mogą uzyskać dodatkowe zezwolenie na pobyt roczny, licząc od dnia wjazdu do Tajlandii. Przedłużenie pobytu leży w gestii urzędnika imigracyjnego. Wniosek o przedłużenie można złożyć w Urzędzie Imigracyjnym (więcej informacji na stronie www.immigration.go.th)

    2.4 Jeżeli posiadacz wizy ED naruszy warunki wjazdu, zezwolenie na pobyt zostanie cofnięte i nie będzie mógł w przyszłości wjechać do Tajlandii.

 

3. PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O WIZĘ ED

    3.1 NALEŻY PRZYGOTOWAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wizowy – aby pobrać KLIKNIJ TUTAJ
 2. Paszport z co najmniej dwiema pustymi stronami ważny nie mniej niż 6 miesięcy od daty planowanego wjazdu do Tajlandii
 3. Jedno aktualne zdjęcie paszportowe (4x6 cm), wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 4. Kopia dowodu zamieszkania w Polsce lub na Ukrainie, jeśli nie jesteś obywatelem Polski lub Ukrainy
 5. Opłata wizowa: 360 zł (tylko gotówką / bezzwrotna)
 6. Inne wymagane dokumenty zgodnie z celem wjazdu:

Osoby chcące uczęszczać do szkół publicznych (kolegiów, uniwersytetów itp.) muszą złożyć następujące dokumenty:

 • Kopia listu informującego o przyjęciu na studia z instytutu
 • List z instytutu skierowany do Ambasady Królestwa Tajlandii w Warszawie

 

Osoby chcące uczęszczać do szkół prywatnych (kolegiów, uniwersytetów itp.) muszą złożyć następujące dokumenty:

 • Potwierdzenie obecnego lub wcześniejszego wykształcenia
 • List informujący o przyjęciu na studia z instytutu
 • List z instytutu skierowany do Ambasady Królestwa Tajlandii w Warszawie
 • Kopia licencji na założenie placówki oświatowej wydanej przez właściwy organ lub Komisję ds. Edukacji Prywatnej
 • Zaświadczenie wydane przez agencję rządową na poziomie departamentu lub równoważnym lub przez Gubernatora Prowincji odpowiedzialnego za daną instytucję (z wyjątkiem zapisania się do międzynarodowej szkoły lub uniwersytetu)

 

Osoby chcące wziąć udział w konferencji, szkoleniu, stażu lub kursie organizowanym przez agencję rządową, przedsiębiorstwo państwowe, organizację międzynarodową lub Ambasadę albo Konsulat muszą złożyć następujące dokumenty:

 • Potwierdzenie obecnego lub wcześniejszego wykształcenia, jeśli taki istnieje
 • Potwierdzenie obecnego zatrudnienia
 • Oficjalna informacja lub list z zaproszeniem wyjaśniający cel podróży od zainteresowanej organizacji
 • List organizacji skierowany do Ambasady Królestwa Tajlandii w Warszawie

 

W przypadku prywatnych organizacji i firm wnioskodawca musi również przedstawić dowód oficjalnej rejestracji firmy.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 • Dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o wizę nieimigracyjną, zależą od celów określonych we wniosku
 • W przypadku braku wymaganego dokumentu należy dostarczyć pismo wyjaśniające jego brak
 • Dokumenty w językach obcych muszą być przetłumaczone na język tajski lub angielski
 • Obywatele niektórych krajów muszą ubiegać się o wizę tylko w Ambasadzie Tajlandii lub Konsulacie Generalnym w kraju ojczystym/zamieszkania lub w wyznaczonej Ambasadzie Tajlandii. Dlatego podróżnym zaleca się skontaktowanie się z najbliższą ambasadą Tajlandii lub konsulatem generalnym, aby dowiedzieć się, gdzie mogą ubiegać się o wizę do Tajlandii przed wyjazdem. Informacje o lokalizacji i numerach kontaktowych ambasad i konsulatów generalnych Tajlandii są dostępne na stronie http://www.mfa.go.th

 

    3.2 Wnioskodawcy muszą umówić się, aby osobiście złożyć powyższe wymagane dokumenty w Ambasadzie Królestwa Tajlandii w Warszawie. Bez umówionego spotkania nikt nie zostanie wpuszczony do Ambasady.

 • Należy pamiętać, że nie ma możliwości składania wniosku o wizę za pośrednictwem poczty. Wszystkie wnioski przesłane pocztą zostaną odrzucone.
 • Wnioskodawcy mieszkający na Ukrainie muszą złożyć wniosek wizowy w Ambasadzie Królestwa Tajlandii w Warszawie.
 • Wnioskodawcy mogą udzielić pisemnej zgody na złożenie wniosku w ich imieniu osobie fizycznej w Polsce lub na Ukrainie.

 

4. CZAS ROZPATRYWANIA WNIOSKU WIZOWEGO

 • W związku z pandemią COVID-19 czas rozpatrzenia wniosku o wizę potrwa dłużej niż 3 dni.
 • Niektóre wnioski, wymagające specjalnego rozpatrzenia, mogą zająć więcej czasu.
 • Wnioskodawcy, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, mogą odebrać swoje paszporty w Ambasadzie lub zdecydować się na przesłanie paszportów pocztą (w przypadku wybrania tej opcji, przy składaniu wniosku należy złożyć kopertę i opłatę pocztową).

 

5. UWAGI

 • Urzędnicy konsularni zastrzegają sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów, jeśli uznają to za konieczne.
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Obywatele niektórych krajów muszą ubiegać się o wizę tylko w Ambasadzie Tajlandii lub Konsulacie Generalnym w kraju ojczystym/zamieszkania lub w wyznaczonej Ambasadzie Tajlandii.
 • Składane dokumenty i informacje muszą być zgodne z prawdą. W przypadku przedstwienia fałszywych dokumentów lub nieprawdziwych informacji, wnioski zostaną odrzucone i może zostać wydany zakaz wjazdu do Tajlandii w przyszłości.

 

>>Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z: [email protected]<<