Kategoria B (biznes lub praca)

Kategoria B (biznes lub praca)

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 lis 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 lip 2022

| 1,278 view

Osoby ubiegające się o wizę muszą umówić się drogą mailową na spotkanie w celu złożenia wniosku wizowego co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

 

1. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WIZĘ KATEGORII B

Ten rodzaj wizy wydawany jest osobom, które chcą wjechać do Królestwa w następujących celach:

 • Praca w tajlandzkich firmach lub obycie płatnego stażu
 • Praca w tajlandzkich instytucjach edukacyjnych
 • Prowadzenie działalności gospodarczej m.in. krótkoterminowa wizyta biznesowa na zaproszenie tajlandzkich kontrahentów
 • Inwestowanie w Tajlandii (własność mieszkania, depozyt w tajskim banku lub tajskie obligacje rządowe o wartości nominalnej nie mniejszej niż 3 miliony THB).

 

2. WARUNKI DOTYCZĄCE WIZY B

    2.1 Wiza B jest ważna tylko na jeden wjazd w celach biznesowych.

    2.2 Wiza B jest ważna przez 90 dni od daty wydania. Podróżni muszą wjechać do Tajlandii w ciągu tych 90 dni. Będą mogli przebywać w Tajlandii przez okres do 90 dni, licząc od daty wjazdu. Podczas 90-dniowego okresu pobytu, jeśli chcą opuścić Tajlandię i ponownie do niej wjechać, muszą przed wyjazdem złożyć wniosek o zezwolenie na ponowny wjazd (jedno lub wielokrotny). Jeżeli opuszczają Tajlandię bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na ponowny wjazd, dotychczasowe pozwolenie na pobyt będzie nieważne.

    2.3 Przedłużenie wizy jest możliwe. Osoby zakwalifikowane mogą uzyskać dodatkowe zezwolenie na pobyt roczny, licząc od dnia wjazdu do Tajlandii. Przedłużenie pobytu leży w gestii urzędnika imigracyjnego. Wniosek o przedłużenie można złożyć w Urzędzie Imigracyjnym (więcej informacji na stronie www.immigration.go.th)                                                     

    2.4 Jeżeli posiadacz wizy B naruszy warunki wjazdu, zezwolenie na pobyt zostanie cofnięte i nie będzie on mógł w przyszłości wjechać do Tajlandii.

 

3. PROCEDURY UBIEGANIA SIĘ O WIZĘ

     3.1 NALEŻY PRZYGOTOWAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANE DOKUMENTY:

           1) Wypełniony formularz wizowy – aby pobrać KLIKNIJ TUTAJ

           2) Paszport z co najmniej dwiema pustymi stronami ważny nie mniej niż 6 miesięcy od daty planowanego wjazdu do Tajlandii

           3) Jedno aktualne zdjęcie paszportowe (4x6 cm), wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy

           4) Kopia dowodu zamieszkania w Polsce lub na Ukrainie, jeśli nie jesteś obywatelem Polski lub Ukrainy

           5) Wyciąg bankowy za 6 miesięcy ze środkami nie mniejszymi niż 500 000 THB (65 000 PLN) PRZEZ OKRES 6 miesięcy (Wymóg ten nie dotyczy osób, które już posiadają zezwolenie na pracę w Tajlandii, tj. wnioskodawców posiadających ważne zezwolenie na pracę, WP.3 lub BOI list)

           6) Opłata wizowa: 360 zł (tylko gotówką / bezzwrotna)

Inne wymagane dokumenty zgodnie z celem wjazdu:

 • Osoby, które chcą pracować lub odbyć płatny staż w prywatnych firmach
  • Umowa o pracę pomiędzy wnioskodawcą a firmą uprawnioną do zatrudniania cudzoziemców w Tajlandii, uzasadniająca zatrudnienie wnioskodawcy oraz jego wynagrodzenie, stanowisko i kwalifikacje (umowa musi być podpisana przez upoważnionego dyrektora zarządzającego i opatrzona pieczęcią firmy)
  • Oryginał pisma firmy skierowanego do Ambasady Królestwa Tajlandii w Warszawie z prośbą o wizę, zawierające imię i nazwisko, stanowisko, okres zatrudnienia, wynagrodzenie, wykształcenie i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy
  • Dokumenty korporacyjne firmy w Tajlandii:
   1. rejestracja działalności gospodarczej i zezwolenie na prowadzenie działalności

   2. lista wspólników

   3. profil firmy

   4. szczegóły dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

   5. wykaz pracowników zagranicznych z podaniem nazwisk, narodowości i stanowisk

   6. mapa z lokalizacją firmy

   7. bilans, zestawienie podatku dochodowego i biznesowego (Por Ngor Dor 50 i Por Ngor Dor 30 z roku ubiegłego)

   8. rejestracja podatku od towarów i usług (Por Por 20)

   9. Dokument wskazujący liczbę turystów zagranicznych (tylko w przypadku działalności turystycznej) lub dokumenty potwierdzające transakcje eksportowe wystawione przez banki (tylko w przypadku działalności eksportowej).

    Należy pamiętać, że dowód świadectwa rejestracji firmy w Tajlandii musi zostać poświadczony przez urząd rejestrujący w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

  • Dowód wykształcenia i doświadczenia zawodowego wnioskodawcy
  • Dla tych, którzy mają już pozwolenie na pracę w Tajlandii:

   • Kopia pozwolenia na pracę wydanego przez Ministerstwo Pracy, LUB
   • Pismo zatwierdzające z Thailand Board of Investment (BOI), OR
   • Pismo zatwierdzające z Ministerstwa Pracy (Aby uzyskać takie pismo, przyszły pracodawca w Tajlandii musi złożyć formularz WP.3 w Biurze Administracji Pracowników Zagranicznych, Departamencie Zatrudnienia, Ministerstwie Pracy lub w odpowiednim Urzędzie Pracy Prowincji. Aby uzyskać więcej informacji dwiedź: www.doe.go.th/workpermit/index.html, aby uzyskać więcej informacji.
  • Uwagi: wnioskodawca otrzyma wizę jednokrotnego wjazdu. Po przybyciu do Królestwa musi wystąpić o pozwolenie na pracę (jeśli jeszcze go nie posiada) w Departamencie Zatrudnienia, Ministerstwie Pracy lub w odpowiednim Urzędzie Pracy Prowincji.

                 

 • Osoby, któr chcą pracować w prywatnej placówce oświatowej / szkole
  • Umowa o pracę między wnioskodawcą a wykwalifikowaną prywatną instytucją edukacyjną / szkołą, zawierającą szczegóły stanowiska, wynagrodzenia i okresu zatrudnienia
  • Oryginał pisma firmy skierowanego do Ambasady Królestwa Tajlandii w Warszawie z prośbą o wizę, zawierające imię i nazwisko, stanowisko, okres zatrudnienia, wynagrodzenie, wykształcenie i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy
  • Kopia licencji na założenie placówki oświatowej wydana przez Komisję Edukacji Prywatnej/ właściwy organ rządowy
  • Referencje byłego pracodawcy dotyczące doświadczeń dydaktycznych kandydata w Polsce (lub innych krajach)
  • W przypadku szkoły prywatnej należy również przedłożyć kopie dowodów wykształcenia, licencję nauczyciela oraz wyps z rejestru karnego wnioskodawcy
  • Uwagi: wnioskodawca otrzyma wizę jednokrotnego wjazdu. Po przybyciu do Królestwa musi wystąpić o zezwolenie na pracę (jeśli jeszcze go nie posiada) w Departamencie Zatrudnienia, Ministerstwie Pracy lub w odpowiednim Urzędzie Pracy Prowincji.

 

 • Osoby, które chcą prowadzić interesy w Tajlandii (na przykład krótka podróż służbowa)
  • Oryginał zaproszenia od firmy w Tajlandii zaadresowany do wnioskodawcy lub firmy wnioskodawcy, wskazujący cel i okres wizyty. Kapitał zakładowy spółki nie może być mniejszy niż 2 mln THB.
  • Dokument poświadczający, że wnioskodawca jest legalnie zatrudniony w Polsce lub na Ukrainie (np. pismo potwierdzające od firmy w Polsce lub na Ukrainie, w której wnioskodawca jest obecnie zatrudniony)
  • W przypadku samozatrudnienia wymagane są dowody finansowe i dokumenty korporacyjne (wyciąg bankowy, roczna faktura podatkowa itp.)
  • Oryginał pisma z firmy w Tajlandii adresowanego do Ambasady Królestwa Tajlandii w Warszawie z prośbą o wizę, określającego cel i planowany okres wizyty wnioskodawcy w Tajlandii.
  • Dokumenty korporacyjne firmy w Tajlandii:
  • rejestracja działalności gospodarczej i zezwolenie na prowadzenie działalności
  • lista wspólników
  • profil firmy
  • szczegóły dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
  • mapa wskazująca lokalizację firmy
  • bilans, zestawienie podatku dochodowego i biznesowego (Por Ngor Dor 50 i Por
  • Ngor Dor 30) za ostatni rok
  • Rozliczenie podatku dochodowego od cudzoziemca (Por Ngor Dor 91)
  • rejestracja podatku od towarów i usług (Por Por 20)

Należy pamiętać, że dowód świadectwa rejestracji firmy w Tajlandii musi zostać poświadczony przez urząd rejestrujący w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

 

 • Osoby inwestujące w Tajlandii posiadające mieszkanie własnościowe, depozyt w tajskim banku lub tajskie obligacje rządowe o wartości nominalnej nie mniejszej niż 3 mln THB mogą również ubiegać się o ten rodzaj wizy (od 9 października 2020 r.)
  • Dowód własności mieszkania, depozytu w tajlandzkim banku, posiadania tajlandzkich obligacji rządowych o wartości nominalnej nie mniejszej niż 3 miliony THB
  • Inne dokumenty, które mogą być wymagane przez urzędników konsularnych

 

     3.2 Wnioskodawcy muszą umówić się, aby osobiście złożyć powyższe wymagane dokumenty w Ambasadzie Królestwa Tajlandii w Warszawie. Bez umówionego spotkania nikt nie zostanie wpuszczony do Ambasady.

 • Należy pamiętać, że nie ma możliwości składania wniosku o wizę za pośrednictwem poczty. Wszystkie wnioski przesłane pocztą zostaną odrzucone.
 • Wnioskodawcy mieszkający na Ukrainie muszą złożyć wniosek wizowy w Ambasadzie Królestwa Tajlandii w Warszawie.
 • Wnioskodawcy mogą udzielić pisemnej zgody na złożenie wniosku w ich imieniu osobie fizycznej w Polsce lub na Ukrainie.

 

4. CZAS ROZPATRYWANIA WNIOSKU WIZOWEGO

 • W związku z pandemią COVID-19 czas rozpatrzenia wniosku o wizę potrwa dłużej niż 3 dni.
 • Niektóre wnioski, wymagające specjalnego rozpatrzenia, mogą zająć więcej czasu.
 • Wnioskodawcy, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, mogą odebrać swoje paszporty w Ambasadzie lub zdecydować się na przesłanie paszportów pocztą (w przypadku wybrania tej opcji, przy składaniu wniosku należy złożyć kopertę i opłatę pocztową).

 

5. UWAGI

 • Dokumenty w językach obcych muszą być przetłumaczone na język tajski lub angielski.
 • Kopie dokumentów firmowych muszą być podpisane przez zarząd lub upoważnionego pracownika w imieniu firmy (z dokumentem potwierdzającym to upoważnienie) i opatrzone pieczęcią firmy.
 • W przypadku braku wymaganego dokumentu należy dostarczyć pismo wyjaśniające brak takiego dokumentu.
 • Urzędnicy konsularni zastrzegają sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów, jeśli uznają to za konieczne.
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Obywatele niektórych krajów muszą ubiegać się o wizę tylko w Ambasadzie Tajlandii lub Konsulacie Generalnym w kraju ojczystym/zamieszkania lub w wyznaczonej Ambasadzie Tajlandii.
 • Składane dokumenty i informacje muszą być zgodne z prawdą. W przypadku przedstwienia fałszywych dokumentów lub nieprawdziwych informacji, wnioski zostaną odrzucone i może zostać wydany zakaz wjazdu do Tajlandii w przyszłości.

 

>>Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z: [email protected]<<